English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 22/1/2015
Derbyniadau a Throsglwyddiadau 

school children

Mae’n bwysig cofio nad yw cael lle mewn ysgol yn broses awtomatig a bod rhaid ichi fel rhieni neu gofalwyr i wneud cais am le i’r Awdurdod Derbyn erbyn y dyddiad penodol.

Yn achos ysgolion cymunedol (a adnabuwyd gynt fel ysgolion sirol) ac ysgolion Gwirfoddol Rheoledig yn Sir Gaerfyrddin, Awdurdod Lleol (ALl) Sir Gaerfyrddin yw'r Awdurdod Derbyn ac nid ysgol unigol.

Yn achos Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir ymdrinnir â ymholiadau a threfniadau derbyn gan y Corff Llywodraethol a dylid cysylltu yn uniongyrchol â’r ysgol.
Gall methu cael  lle dewis cyntaf y rhieni fod yn siomedig a pheri gofid i nhw â’r plentyn.

I gynorthwyo rieni a gofalwyr i wneud y gorau o’r posibilrwydd o sicrhau lle mewn ysgol, mae’r Awdurdod wedi datblygu ffurflen gais ar-lein gyda dogfennaeth fel canllaw i rieni fynd drwy’r broses gais. Mae’r linc i’r ffurflen ar-lein i’w chael ar ben y dudalen hon ar y llaw dde.

Fydd y system hefyd yn caniatau’r rieni i wneud cais am dderbyn mewn meithrynfa neu Ysgol gynradd hyd at pum mlynedd ym mlaen llaw ac fydd hwn o gymorth i ysgolion â’r Awdurdod gyda’u cynllunio am y dyfodol. Tra fydd cais cynnar ddim yn rhoi gwarant neu flaenoriaeth i’r cais, fydd yn sicrhau ei fod wedi cwrdd â’r dyddiad cau.

Mawr obeithiaf fod y wybodaeth hwn yn ddefnyddiol ichi a hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch ichi am eich diddordeb, ac fel Awdurdod edrychwn ymlaen at groesawu eich mab neu ferch i un o’n hysgolion a dymunwn bob llwyddiant iddynt yn eu hastudiaethau.


Cofiwch y dyddiadau cau canlynol:


Ysgolion Cymunedol A Wirfoddol Rheoledig - Amserlen Ceisiadau Am Dderbyn Disgyblion yr Ysgol

Darpariaeth

 Amrediad dyddiad Penblwydd

Dechraur Ysgol

RHAID  gwneud cais i'r Cyngor erbyn

Dyddiad
Hysbysiad

Dyddiad Cau Apel

Plant Oedran Meithrin (Darpariaeth
Ran-amser neu Amser llawn*)

3ydd Penblwydd
1af Medi 2012 hyd at
31ain Awst 2013

Ionawr, Ebrill neu
Fedi 2016

31ain Ionawr 2015

1af o Hydref 2015

Dim Hawl Apel

Ysgol Gynradd - Plant Oedran Derbyn (Mae’n rhaid gwneud cais ar wahân am fynediad i’r dosbarth derbyn)

4ydd Penblwydd
1af Medi 2011 hyd at
31ain Awst, 2012

Medi 2015, Ionawr neu Ebrill 2016

31ain Ionawr 2015

1af o Ebrill 2015

13eg Mai 2015

Ysgol Uwchradd – (Symud o’r
Ysgol Gynradd i’r Ysgol Uwchradd – Mis Medi )

11eg Penblwydd
1af Medi 2003 hyd at
31ain Awst 2004

Medi 2015

31ain Ionawr 2015 (i ddychwelyd ffurflenni)

1af o Mawrth 2015

13eg Ebrill 2015

 

____________________________________________________________________

Fe ellir darllen neu lawrlwytho gopi o Lawlyfr Derbyniadau Ysgolion yr AALl drwy glicio ar y linc ar law dde y dudalen yma.  

 
Manylion Cysyllt
 

Yr Adran Addysg a Phlant,
Adeilad 2, Parc Dewi Sant,
Heol Ffynnon Job,
Caerfyrddin, SA31 3HB
 
Ffôn: 01267 246449  Ffacs: 01267 246746
E-bost: derbyniadau@sirgar.gov.uk