English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 10/4/2013
Derbyniadau a Throsglwyddiadau 

school children

Mae’n bwysig cofio nad yw cael lle mewn ysgol yn broses awtomatig a bod rhaid ichi fel rhieni neu gofalwyr i wneud cais am le i’r Awdurdod Derbyn erbyn y dyddiad penodol. 

Yn achos ysgolion cymunedol (a adnabuwyd gynt fel ysgolion sirol) ac ysgolion Gwirfoddol Rheoledig yn Sir Gaerfyrddin, Awdurdod Lleol (ALl) Sir Gaerfyrddin yw'r Awdurdod Derbyn ac nid ysgol unigol. 

Yn achos Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir ymdrinnir â ymholiadau a threfniadau derbyn gan y Corff Llywodraethol a dylid cysylltu yn uniongyrchol â’r ysgol. 

Dyddiad cau i dderbyn ceisiadau am fynediad i feithrynfa neu ysgol gynradd yw Ionawr 31ain yn y Flwyddyn Ysgol cyn fod y plentyn yn dechrau ysgol. Fe gaiff ceisiadau a dderbyniwyd ar ôl y dyddiad yma eu ystyried fel ceisiadau hwyr ac fyddant yn cael eu prosesu ar ôl y rhai a dderbyniwyd cyn y dyddiad cau. 

I ddisgyblion sy’n trosglwyddo o’r ysgolion cynradd i’r uwchradd, yna y dyddiad cau i ddychwelyd y ffurflennu yw Chwefror 3ydd  cyn y mis Medi yn y Flwyddyn Ysgol mae’r plentyn fod i ddechrau yn yr ysgol uwchradd.  

Gall methu cael  lle dewis cyntaf y rhieni fod yn siomedig a pheri gofid i nhw â’r plentyn. 

I gynorthwyo rieni a gofalwyr i wneud y gorau o’r posibilrwydd o sicrhau lle mewn ysgol, mae’r Awdurdod wedi datblygu ffurflen gais ar-lein gyda dogfennaeth fel canllaw i rieni fynd drwy’r broses gais. Mae’r linc i’r ffurflen ar-lein i’w chael ar ben y dudalen hon ar y llaw dde. 

Fydd y system hefyd yn caniatau’r rieni i wneud cais am dderbyn mewn meithrynfa neu Ysgol gynradd hyd at pum mlynedd ym mlaen llaw ac fydd hwn o gymorth i ysgolion â’r Awdurdod gyda’u cynllunio am y dyfodol. Tra fydd cais cynnar ddim yn rhoi gwarant neu flaenoriaeth i’r cais, fydd yn sicrhau ei fod wedi cwrdd â’r dyddiad cau. 

Mawr obeithiaf fod y wybodaeth hwn yn ddefnyddiol ichi a hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch ichi am eich diddordeb, ac fel Awdurdod edrychwn ymlaen at groesawu eich mab neu ferch i un o’n hysgolion a dymunwn bob llwyddiant iddynt yn eu hastudiaethau. 

Cofiwch y dyddiadau cau canlynol: 

Meithrin a Cynradd - Ionawr 31ain 

Uwchradd – Chwefror 3ydd 

 ____________________________________________________________________

Fe ellir darllen neu lawrlwytho gopi o Lawlyfr Derbyniadau Ysgolion yr AALl drwy glicio ar y linc ar law dde y dudalen yma.  

 
Manylion Cysyllt
 
Yr Adran Addysg a Phlant,
Adeilad 2, Parc Dewi Sant,
Heol Ffynnon Job,
Caerfyrddin, SA31 3HB
 
Ffôn: 01267 246449  Ffacs: 01267 246746
E-bost: Yr Adran Addysg a Phlant