English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 21/1/2015
Prydau Ysgol Am Ddim 

Dim ond plant y mae eu rhieni neu warcheidwaid yn cael un o'r budd-daliadau canlynol sy'n gallu cael prydau ysgol am ddim:-

• Cymhorthdal Incwm

• Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)

• Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999

• Yr elfen warant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth

• Credyd Treth Plant, ond HEB dderbyn Credyd Treth Gwaith ac nad yw eu hincwm (a aseswyd gan Gyllid y Wlad) yn fwy na £16,190 (o'r 6ed Ebrill 2013) oni bai bod y Credyd Treth Gwaith yn rhan o estyniad pedair wythnos.

• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm

• Credyd Cynhwysol

Sylwch: Mae gan blant sy'n derbyn un o'r budd-daliadau eu hunain hefyd hawl i gael Prydau Ysgol am Ddim.


Sut y gallaf wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim?

Mae angen gwneud cais ar-lein am brydau ysgol am ddim i'ch plentyn / plant.

Cais Arlein am Brydau Ysgol am Ddim


Beth fydd yn digwydd nesaf?

Pan fyddwn yn derbyn eich cais ar-lein byddwn yn anelu i brosesu eich cais cyn pen 5 niwrnod gwaith. Cewch wybod am y dyfarniad drwy neges e-bost neu drwy lythyr. 


Adnewyddu Ceisiadau

Os ydych eisoes yn hawlio prydau ysgol am ddim i’ch plentyn, nid oes angen ailgyflwyno cais bob blwyddyn ysgol newydd. Bydd yr hawl hon yn dilyn eich plentyn yn awtomatig i gyfnod nesaf ei addysg (e.e. ym mis Medi). Os yw hynny’n golygu symud i ysgol newydd (e.e. symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd), bydd yr ysgol newydd yn cael gwybod am eich hawl, heb i chi orfod ailgyflwyno cais).

Os bydd eich plentyn yn trosglwyddo i ysgol arall yn Sir Gaerfyrddin ar unrhyw adeg arall neu am unrhyw reswm arall, eto bydd yr hawl yn dilyn eich plentyn yn awtomatig.  Gofynnir i chi roi gwybod i ni am unrhyw newid ysgol.


Beth os bydd fy amgylchiadau'n newid?

Dylech roi gwybod i’r Swyddfa Prydau Ysgol am Ddim os:

• Ydych yn dechrau gweithio

• Yw eich budd-dal yn newid

• Ydych yn newid eich cyfeiriad

• Oes gennych blentyn arall yn mynd i’r ysgol am y tro cyntaf

• Nad yw’r plentyn yn byw gyda chi bellach


Gall methu â rhoi gwybod inni am unrhyw newidiadau i’ch budd-dal/incwm olygu bod yn rhaid i chi dalu am unrhyw brydau a gafwyd pan nad oeddech yn gymwys.

 

 
Manylion Cysyllt
 

Adain Prydau Ysgol am Ddim
Yr Adran Addysg a Phlant
Adeilad 2, Parc Dewi Sant
Heol Ffynon Job
Caerfyrddin SA31 3HB

Ffôn: 01267 246521
Danfonwch e-bost