English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Swyddfeydd 


Mae’r tîm Adfywio Ffisegol wedi gweithio ar sawl datblygiad i greu lle ar gyfer swyddfeydd, yn cynnwys:

Canolfan Fenter Llynnoedd Delta

   delta lakes


Canolfan defnydd cymysg fodern ym Morlan Elli yw Canolfan Fenter Llynnoedd Delta. Mae’r unedau diwydiannol a’r swyddfeydd yn cynnig popeth sydd ei angen ar fusnes newydd a phrysur yn yr economi heddiw.
Mae telerau rhentu hyblyg a chystadleuol ar gael mewn amgylchedd modern. Mae gan y ganolfan fenter gymysgedd o swyddfeydd (320 troedfedd sgwâr) ac unedau diwydiannol modern (rhwng 628 a 2000 troedfedd sgwâr), derbynfa wedi ei rheoli, sawl ystafell bwyllgora, digon o lefydd parcio, a chyngor busnes a chymorth hyfforddiant ar y safle. Mae’r cyfan wedi ei leoli mewn cymuned fusnes fywiog ac mae’r cyfuniad cytûn sydd ym Morlan Elli yn golygu bod yr amgylchedd gwaith yn ffynnu.

West End

Swyddfeydd o ansawdd uchel ar gyrion canol tref Llanelli yw West End. Nod datblygiad ‘Iard West End’, sy’n brosiect gwerth £1 filiwn, yw ateb y galw lleol am swyddfeydd modern o’r radd flaenaf a chyfrannu at y gwaith sydd ar y gweill i adfywio canol tref Llanelli.
Cafodd y chwe swyddfa, a ddatblygwyd gan Means Renewal Limited - cwmni a sefydlwyd gan ddau ddyn busnes lleol sef Peter Williams a Paul Silcox, gymorth drwy Grant Datblygu Eiddo gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Mae ‘Iard West End’ wedi ei hadeiladu yn unol â safonau amgylcheddol uchel ac mae wedi trawsnewid yr hyn a fu unwaith yn safle diffaith ar un o’r prif byrth i Lanelli.

Y Mwnt

Mae Canolfan Gweithredu Gwirfoddol y Mwnt wedi'i lleoli ar safle amlwg ym mhen uchaf Rhiw’r Castell, ger Neuadd y Sir yng nghanol Caerfyrddin.
Cafodd yr adeilad hwn ei godi yn lle'r adeilad gwreiddiol rhestredig a oedd wedi mynd â'i ben iddo. Gan fod yr adeilad mewn ardal gadwraeth roedd yn rhaid cael Caniatâd Adeilad Rhestredig, a chafwyd ymgynghoriad cyhoeddus cyn cymeradwyo dyluniad yr adeilad.
Mae'n adeilad pwrpasol ar gyfer swyddfeydd, a gynlluniwyd yn benodol at ddibenion Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CAVS). Corff a noddir gan Gyngor Sir Caerfyrddin yw CAVS, sy’n darparu 782 metr sgwâr o arwynebedd llawr a ddefnyddir fel swyddfeydd, ystafelloedd cyfarfod, llyfrgell, ystafell TG, a stiwdio recordio. Mae'r cynllun yn cynnwys cyfleusterau helaeth ar gyfer cleientiaid y sefydliadau gwirfoddol sydd ag anabledd corfforol neu anabledd o ran eu golwg. Mae’r Mwnt yn gweithredu fel canolfan yn y dref y gall gwasanaethau gwirfoddol ei defnyddio fel man 'galw heibio' a chyfleuster i ddefnyddio ystafelloedd cyfarfod a swyddfeydd.
Datblygwyd Canolfan Gweithredu Gwirfoddol y Mwnt drwy bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin a CAVS, gyda chyllid gan y Rhaglen Amcan 1 Ewropeaidd, y Loteri Fawr, a Llywodraeth Cynulliad Cymru.


The Mount
 

Am fwy o wybodaeth ar eiddo'r cyngor sydd i gael i'w rhentu ffoniwch y tîm  Eiddo Corfforaethol ar 01267 246250

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 12/8/2011