English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Unedau Diwydiannol 

 

Mae'r tîm Adfywio Ffisegol wedi gweithio ar sawl prosiect i adeiladu unedau diwydiannol newydd, yn cynnwys:

Parc Hendre

Mae'r datblygiad ym Mharc Hendre, a godwyd yn 2008, yn cynnwys un rhes o dair uned 5000 troedfedd sgwâr a phâr o unedau ar wahân sy’n 2500 troedfedd sgwâr.
Mae'r unedau hyn o’r safon flaenaf ac maent yn cynnwys lle cynhyrchu / warws ynghyd â swyddfeydd a chyfleusterau iechydol.

Parc Hendre

Sicrhawyd hyblygrwydd yn yr unedau drwy gynnwys paneli rhyngddynt y mae modd eu bwrw allan. Roedd cynaladwyedd yn rhan bwysig o’r prosiect drwyddo draw, a defnyddiwyd deunyddiau lleol ac agregau wedi'u hailgylchu. Dyfarnwyd bod y prosiect o safon ‘Da iawn’ yn ôl Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM).
Cafodd y prosiect ei noddi ar y cyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddarparu safle ar gyfer cyflogaeth yn y sir.


Stad Ddiwydiannol Beechwood

Yn 2005 yr adeiladau hyn, sy’n rhai cydnaws â’r amgylchedd, oedd y rhai cyntaf i Gyngor Sir Caerfyrddin eu codi ar Stad Ddiwydiannol Beechwood, Llandeilo. Cynlluniwyd yr unedau mewn modd a oedd yn cyd-fynd â'r amgylchedd gwledig. Maent wedi eu gwneud o bren arwisg isel ei effaith, fel eu bod yn gydnaws â’r amgylchedd.  Cynlluniwyd yr unedau yn benodol ar gyfer busnesau cychwynnol.
Ariannwyd y prosiect gan y Rhaglen Safleoedd ac Adeiladau Diwydiannol ar gyfer Twf Gwledig, a oedd yn cynnwys arian gan Gyngor Sir Caerfyrddin, Awdurdod Datblygu Cymru, Cronfa Adfywio Lleol Llywodraeth Cynulliad Cymru ac arian Amcan Un Ewrop.

Parc Dyfaty - Porth Tywyn

Mae Parc Dyfaty yn barc busnes uwch-dechnoleg a ddatblygwyd ar ddarn o dir 21 erw a oedd gynt yn safle Gorsaf Bŵer Bae Caerfyrddin ym Mhorth Tywyn. Mae'r Parc wedi’i gysylltu’n uniongyrchol a’r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol newydd ac mae’n safle cyflogaeth o bwys.
Roedd y Cyngor Sir a Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cefnogi’r parc busnes sy’n 120,000 troedfedd sgwâr ac mae’r datblygiad uwch-dechnoleg wedi trawsnewid mwy na 21 erw o dir gwastraff ar gyrion de-ddwyreiniol y dref.
Dywed penaethiaid adfywio yr ardal bod y cynllun wedi dod â manteision enfawr i'r economi leol ac wedi creu nifer fawr o swyddi.
Daeth y cyllid ar gyfer y prosiect o'r Gronfa Adfywio Lleol, Llywodraeth Cynulliad Cymru, y Cyngor Sir, arian Amcan Un Ewrop, a'r sector preifat.

Mae'r tîm Adfywio Ffisegol hefyd wedi bod yn gysylltiedig â datblygu unedau diwydiannol yn Nhrostre a Llynnoedd Delta. I gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o'r safleoedd ac unedau a grybwyllir uchod, cysylltwch â Sonia Qualters, Swyddog Stadau Diwydiannol, ar 01267 246263 neu SKQualters@sirgar.gov.uk  

Tudalen wedi ei diweddaru ar 12/8/2011
 
Manylion Cysylltu
 


Eiddo'r Cyngor:

Sonia Qualters
Swyddog Stadau Diwydiannol

01267 246263
SKQualters@sirgar.gov.uk  
 
Ymholiadau am Adeiladau Busnes:

Jamie Reynolds
Swyddog Datblygu Busnes

01269 590214
JReynolds@sirgar.gov.uk