English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Cefn Gwlad Sir Gâr 

Y Cynllun Datblygu Gwledig

Rhaglen gyllido dros saith mlynedd yw'r Cynllun Datblygu Gwledig, gyda'r bwriad o helpu datblygu cynaliadwy yng nghefn gwlad Cymru. Mae'r Cynllun Datblygu Gwledig yn cael ei gyllido drwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru.

Mae'r tîm Adfywio Ffisegol yn ymwneud â rhoi'r rhaglenni canlynol ar waith dan y Cynllun Datblygu Gwledig:

Grantiau – Adeiladau Gwledig Diangen

Grant cyfalaf yw'r Grant – Adeiladau Gwledig Diangen ar gyfer addasu adeiladau diangen at ddibenion busnes yn y Sir Gaerfyrddin wledig. Gallwn roi grantiau o rhwng £10,000 a £140,000 i brosiectau cymwys. Bydd pob prosiect yn cael ei ystyried yn ôl nifer y swyddi y mae'n eu creu a'u diogelu.

Gallwch wneud cais am hyd at £20,000 am bob swydd a grëir neu a ddiogelir, hyd at fwyafswm o 50% o gyfanswm cost y prosiect.  Gallwn roi cymorth grant i'ch prosiect os yw eich busnes yn cyflogi llai na 10 o bobl ac os yw ei drosiant yn llai na £1.36 filiwn.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ochr yn ochr â chwmni Cyfreithwyr Agri Advisor ym Mhumsaint, Sir Gaerfyrddin, ar addasu eu hysgubor eu hunain. Mae eu prosiect yn addasu dwy ysgubor ddiangen i'w defnyddio fel canolfan at ddibenion cyfreithiol a chyfryngu a fydd o gymorth i ddatblygu eu busnes.

Rydym wedi rhoi cefnogaeth i Little M’zzz, canolfan chwarae i blant, sefydlu ei busnes. Mae'r prosiect hwn wedi addasu yr hen Neuadd Eglwys ddiangen yn Llandysul at ddibenion busnes. Cwblhawyd y prosiect hwn ym mis Mai 2013. 

I gael gwybod a yw eich prosiect yn gymwys i gael cymorth, cysylltwch â'r Tîm – Adeiladau Gwledig Diangen: (01267) 242 429

Grantiau Gwella Eiddo Masnachol

Mae'r cynllun gwella eiddo masnachol yn cynorthwyo busnesau yn Nhalacharn sy'n dymuno gwella tu blaen eu busnesau.

Rydym yn chwilio am brosiectau sy'n creu a diogelu swyddi yn Nhalacharn ac sydd hefyd yn gwella golwg yr ardal leol. Mae ar gyfer busnesau sy'n cyflogi llai na 10 aelod staff cyfwerth ag amser llawn ac sy’n fusnesau â throsiant o lai na £1.36 filiwn y flwyddyn.

Rhaid i'r ymgeiswyr ddangos bod angen cymorth arnynt. Lle bydd achos o'r fath wedi'i dderbyn, gall ymgeiswyr wneud cais am hyd at 80% o gostau cymwys y prosiect hyd at uchafswm grant o £15,000.

I gael gwybod a yw eich prosiect yn gymwys, cysylltwch â'r Tîm Grantiau Gwella Eiddo Masnachol drwy ffonio: (01267) 242 429.

Cefnogi Ffermwyr i Arallgyfeirio

Bellach gall Ffermwyr Sir Gaerfyrddin gael grant o hyd at £75,000 drwy'r Cynllun Cefnogi Ffermwyr i Arallgyfeirio. Y nod yw cynnal a chynyddu incwm aelwydydd fferm yn y Sir Gaerfyrddin wledig drwy roi'r cyfalaf sy'n angenrheidiol er mwyn i ffermwyr arallgyfeirio i weithgaredd nad yw'n amaethyddol – gan ddatblygu ffynonellau incwm eraill a chreu cyfleoedd gwaith.
Mae grantiau cyfalaf o 50% o gyfanswm costau’r prosiect, a hyd at £75,000, ar gael drwy'r cynllun Cefnogi Ffermwyr i Arallgyfeirio er mwyn addasu adeiladau gwag, prynu offer cyfalaf, a gwneud gwaith cyfalaf.


Dyma un neu ddwy yn unig o enghreifftiau o blith y teuluoedd fferm yr ydym wedi eu cynorthwyo hyd yn hyn:
Mae Steve Merrit, Llwyncrychyddod Farm, Llanpumsaint, wedi cael grant i ddatblygu Canolfan Hyfforddiant newydd  i Dyddynwyr yng Ngorllewin Cymru. Mae'r cyllid ar gyfer addasu ysgubor draddodiadol o gerrig a llechi a phrynu offer hanfodol.
 “Mae rhoi hyfforddiant ynghylch sgiliau gwledig cynaliadwy yn golygu bod gennym gyfle busnes i helpu i ddiogelu fferm ein teulu i'r genhedlaeth nesaf. Dim ond oherwydd y Cynllun Grant Cefnogi Ffermwyr i Arallgyfeirio mae hyn yn bosibl. ”

Cafodd Dewi a Val Edwards, Maesmoi Farm, Pumsaint,  grant drwy'r cynllun Cefnogi Ffermwyr i Arallgyfeirio er mwyn galluogi eu mab, Carwyn, i arallgyfeirio a chynnig gwasanaeth weldio teithiol.
“Mae'r cymorth a gawsom gan y cynllun Cefnogi Ffermwyr i Arallgyfeirio wedi bod yn hollbwysig o ran ein galluogi i ehangu busnes y fferm.” Carwyn Edwards

I gael gwybod a yw eich prosiect yn gymwys, cysylltwch â'r Tîm Cefnogi Ffermwyr i Arallgyfeirio drwy ffonio: (01267) 242334

Atgyfnerthu Apêl y Sir Gaerfyrddin Wledig i Dwristiaid

Nod y cynllun grant hwn yw atgyfnerthu apêl Sir Gaerfyrddin fel cyrchfan flaenllaw i dwristiaid drwy gydol y flwyddyn gron, a hynny drwy hyrwyddo a datblygu cynnyrch penodol. Mae'r cynllun yn agored i'r holl ficrofentrau sy'n ymwneud â'r diwydiant twristiaeth ledled y Sir Gaerfyrddin wledig.

Mae tri grant ar gael o dan y cynllun hwn:
• Diwallu Anghenion a Chyflawni Disgwyliadau Newidiol y Defnyddwyr
• Cefnogi Arferion a Mentrau Busnes Twristiaeth sy'n Fwy Cydnaws â'r Amgylchedd
• Canolbwyntiau Gwledig Nodedig

Mae Penybanc Business Services a Welsh Green Weddings wedi cael Tipi Priodasau pwrpasol a wnaed gan weithgynhyrchwyr lleol. Mae'r Tipi wedi'u galluogi i hyrwyddo eu lleoliad i grwpiau mwy ar gyfer priodasau, cynadleddau a digwyddiadau.

Mae adeilad gwag sydd yng nghanol tref Llanymddyfri wedi'i addasu a'i ailwampio'n llwyr i greu'r Level Crossing, sef byncws gan Gwmni Budd Cymunedol newydd. Maent yn cynnig llety hostel, man hyfforddi, a chyrsiau arlwyo a chroesawgarwch sy'n gysylltiedig â'r colegau lleol. Mae'r busnes newydd a neilltuol hwn wedi darparu cyfleuster gwych ar gyfer y canolbwynt gwledig ac mae hefyd wedi creu cyfleoedd gwaith lleol.
I roi eich manylion ar ein rhestr wrth gefn, cysylltwch â'r Tîm Atgyfnerthu Apêl y Sir Gaerfyrddin Wledig i Dwristiaid drwy ffonio:  (01267) 242 396

Cynllun Gwella Porth Pentywyn

Cychwynnwyd ar y cynllun gwelliannau amgylcheddol hwn ym mis Ebrill 2011 ac fe’i cwblhawyd ym mis Gorffennaf 2011. Mae'n rhan o raglen brosiectau a gyflwynir gam wrth gam i wella rôl Pentywyn fel cyrchfan ymwelwyr ac i wella'r llwybrau cyswllt i gerddwyr ac i feicwyr rhwng Llanmilo a Phentywyn.

Promenâd Pentywyn

Yn ogystal â'r Cynllun Gwella Porth, llwyddodd adain Adfywio Ffisegol Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei gais am gyllid gan raglen y Môr Glas i ddylunio ac adeiladu promenâd. Mae'r promenâd yn mynd o'r Beach Hotel i ben gorllewinol y traeth ym Mhentywyn. Dechreuwyd ar y gwaith yn hydref 2011 ac fe'i cwblhawyd ym mis Mehefin 2013.

Nod rhaglen Môr Glas yw gwella ansawdd profiadau ymwelwyr ar draethau cymwys Cymru drwy reoli traethau'n effeithiol gan fynd i'r afael â rheoli ymwelwyr a chadwraeth, a darparu/gwella seilwaith neu gyfleusterau priodol. Mae'r Rhaglen Môr Glas (Gwella Traethau) yn rhan o Brosiect Twristiaeth Arfordirol Amgylchedd ar gyfer Twf (E4G) Croeso Cymru ac fe’i cyllidir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Tudalen wedi ei diweddaru ar 15/8/2013
 
Manylion Cysylltu
 

Alwyn Thomas
Cydlynydd y Rhaglen Adfywio Ffisegol

01267 242335
aljthomas@carmarthenshire.gov.uk