English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Cymunedau 2.0 

Cymunedau 2.0 – Eich helpu chi i wneud mwy â thechnoleg

Mae technoleg ddigidol yn rhan bwysig o fywyd yn yr oes hon. Mae ffonau symudol, cyfrifiaduron, teledu digidol a'r rhyngrwyd yn golygu y gellir cael gwybodaeth yn haws a chyfathrebu'n gynt ac maent yn gwneud bywyd yn fwy effeithlon. Dyna pam yr ydym ni am helpu cymunedau yn Sir Gaerfyrddin i gael budd o dechnoleg ddigidol.

Prosiect gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yw Cymunedau 2.0 sy'n helpu grwpiau cymunedol, cyrff gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru i gael budd o dechnoleg. Rydym am gael gwared ar y rhwystrau sy'n atal pobl rhag defnyddio technoleg ac rydym am ysbrydoli pobl, meithrin eu hyder a chreu cyfleoedd.

Mae llawer o bobl yng Nghymru yn dal i fod â diffyg hyder wrth ddefnyddio cyfrifiaduron, gwasanaethau ffonau symudol newydd a thechnoleg am nad ydynt yn gwybod sut i'w defnyddio neu am nad ydynt yn gwybod ymhle mae dod o hyd i gyfarpar neu gymorth. Efallai nad ydynt yn gwybod beth yw'r manteision.

Rydym ni am newid hynny.

Er enghraifft, gellir defnyddio technoleg ddigidol i siopa, chwilio am y fargen orau gan y banciau neu'r cwmnïau yswiriant, defnyddio gwasanaethau'r llywodraeth, cael gwybodaeth ar-lein am swyddi neu ddal mewn cysylltiad â ffrindiau a pherthnasau. Ystyriwch sut y gallai hyn fod o gymorth i chi. Gall technoleg ddigidol fod o fudd go iawn i bobl hŷn, pobl anabl a phobl sy'n byw ar arian bach – gall gyflwyno byd newydd o gyfleoedd iddynt.

Mae Tîm Cynhwysiad Digidol Cyngor Sir Caerfyrddin, sy'n gweithio ar Gymunedau 2.0 gyda phedwar corff arall sy'n bartneriaid iddo, eisoes yn gweithio gyda Phartneriaethau Cymunedau yn Gyntaf a Chynlluniau Llety Gwarchod, ac mae hefyd yn ystyried sut y gall wella mynediad at Wasanaethau'r Cyngor drwy fentrau E-lywodraeth.

Os oes rhywbeth yr ydych am ei wneud ac os ydych yn meddwl y gallai technoleg ddigidol eich helpu i'w wneud yn well, rydym am glywed gennych. Os ydych yn ymwneud â grŵp cymunedol neu fudiad gwirfoddol, a all technoleg ddigidol fod o gymorth o ran y modd yr ydych yn cynorthwyo pobl yn eich ardal? Hyd yn oed os ydych yn ansicr, ffoniwch ni i gael gwybod sut y gallwn eich helpu. 


Wynne yn dod yn Hyrwyddwyr o fri wrth newid swydd!

Sgiliau ar-lein menyw 93 oed yn mynd â hi’n bell

 


Tudalen wedi ei diweddaru ar 21/8/2014

 
Manylion Cysylltu
 

Ffoniwch Wynne Evans, Laurence Meynell neu Geraint Nutt ar 01554 752355 neu anfonwch e-bost atynt: DWEvans2@carmarthenshire.gov.uk
LAMeynell@carmarthenshire.gov.uk
GJNutt@cccpartners.org.uk

Eu mynnwch gip ar ein gwefan:
www.cymunedau2dot0.org.uk

Yn ogystal, gellir cysylltu â phrosiect Cymunedau 2.0.
Ffon: 0845 474 8282
E-bost: clickconnectdiscover@walescoop.com