English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Gwybodaeth Am Wasanaethau Bws Lleol 
Bus

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth mewn amserlenni bysiau yn gywir ond mae'n bosibl y gall manylion ynghylch amserau, teithiau a phrisiau newid ar fyr rybudd.  Ni all y cyhoeddwyr dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau neu newidiadau munud olaf.  Cynghorir teithwyr i wirio manylion eu taith cyn teithio ac i fod yn yr arhosfan bysiau mewn da bryd yn unol â'r amser a nodwyd yn yr amserlen.

Darperir gwasanaethau bysiau lleol mewn dwy ffordd. Gallant fod:

  • yn wasanaethau a ddarperir yn fasnachol gan y gweithredwr, sy'n golygu fod y gwasanaeth yn rhedeg heb unrhyw nawdd gan y Cyngor, a rheolir y teithiau, yr amserau a'r prisiau gan y cwmni. 
  • yn wasanaeth a weithredir ar ran y Cyngor Sir. Nid yw'r gwasanaethau noddedig hyn yn gallu cael eu darparu yn fasnachol gan y gweithredwyr, ond fe'u hystyrir yn angenrheidiol yn gymdeithasol gan y Cyngor.  Y Cyngor Sir sy'n trefnu'r gwasanaethau, ac maent yn cael eu rhoi ar waith dan gontract gan gwmnïau bysiau lleol.

Mae'r teithiau sydd â z wrth eu hymyl yn yr amserlenni hyn yn cael eu gweithredu ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin.

Sylwadau a Chwynion

Os oes gennych unrhyw sylwadau i’w wneud am y gwasanaethau sy’n derbyn cymhorthdal, neu os fydd gennych awgrymiadau neu gwynion, a fyddech gystal â chysylltu â’r Cyngor Sir. Y cyfeiriad yw:

Uned Drafnidiaeth Teithwyr
Cyngor Sir Gâr
Parc Myrddin
Caerfyrddin
SA31 1HQ.
Rhif ffôn: 01267 234567
E-bost: TrafnidiaethGyhoeddus@sirgar.gov.uk

Os bydd gennych gwyn am wasanaeth masnachol dylech gysylltu â’r cwmni perthnasol. Os credwch na ddeliwyd yn foddhaol â chwyn gallwch fynd â’r mater at y Comisiynydd Trafnidiaeth sy’n gyfrifol am drwyddedu cwmnïau bws a chofrestru gwasanaethau bws lleol. Y cyfeiriad yw:

Y Comisiynydd Traffig
Swyddfa Ranbarthol Traffig Cymru
38 Geogre Road
Edgbaston
Birmingham
B15 1PL.
Rhif ffôn: 0300 123 9000
Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 29/1/2015
 
Manylion Cysylltu
 


Uned Drafnidiaeth Teithwyr
Cyngor Sir Gâr
Parc Myrddin
Caerfyrddin
SA31 1HQ
Rhiff Ffôn: 01267 234567
E-bost: Uned Drafnidiaeth Teithwyr