English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Cronfa Bensiwn Dyfed 

Mae’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn gynllun cyflog terfynol statudol ac mae’r budd-daliadau wedi’u gwarantu dan y gyfraith.

Mae’n gynllun ‘eithrio’ (contracted out), sy’n golygu ei fod yn cwrdd â gofynion yr Adran Gwaith a Phensiynau, oherwydd bod ei fudd-daliadau gystal â rhai ei chynllun enghreifftiol os nad yn well. Felly fel aelod, byddwch yn cael eich eithrio o Gynllun Ail Bensiwn y Wladwriaeth sef S2P, a byddwch yn talu llai o Yswiriant Gwladol.

Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog sydd wedi ysgrifennu rheolau’r Cynllun ac mae’r Senedd wedi’u cymeradwyo.


Gair am y Gronfa
Crëwyd Cronfa Bensiwn Dyfed yn 1974 yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol, a Chyngor Sir Dyfed oedd yr Awdurdod Gweinyddu. Pan ddiddymwyd y corff hwnnw ym Mawrth 1996 trosglwyddwyd cyfrifoldeb am y Gronfa i Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn un o nifer o gronfeydd pensiwn awdurdodau lleol ar draws y wlad, sy’n dilyn rheolau’r Cynllun. Mae’r cynllun yn agored i’r rheiny sy’n gweithio i gynghorau sir Ceredigion, Caerfyrddin a Phenfro, yn ogystal ag amrywiaeth eang o sefydliadau eraill megis colegau lleol, Cynghorau Tref a Chymuned ac ati.


Gair am Gyngor Sir Caerfyrddin
Cyngor Sir Caerfyrddin sy’n gweinyddu’r Gronfa ac mae’n ymwneud â phob cam o’ch aelodaeth. Mae hyn yn golygu bod rhaid gweithio’n agos gyda’ch cyflogwr i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo’n gywir ac ar yr adegau priodol. Rydym yn gyfrifol am greu eich cofnod aelodaeth wrth i chi ymuno, gan sicrhau ei fod yn cael ei ddiweddaru yn ystod eich cyfnod yn y swydd yn seiliedig ar wybodaeth a ddarperir gan eich cyflogwr. Y Cyngor sy’n gyfrifol am gyfrifo’ch budd-daliadau a’u talu i chi ar y diwedd. Gallwn hefyd drefnu trosglwyddo’ch pensiwn o gynlluniau pensiwn eraill ac iddynt yn ôl yr angen a chynnig opsiynau i gynyddu’ch budd-daliadau.


Swyddogaethau’r Awdurdodau Cyflogi

Er mai Sir Gaerfyrddin yw’r corff sy’n gyfrifol am reoli a gweinyddu Cronfa Bensiwn Dyfed mae gan bob cyflogwr swyddogaethau a meysydd cyfrifoldeb allweddol. Mae nifer o’r penderfyniadau allweddol sy’n effeithio ar bensiynau yn cael eu gwneud gan y Cyflogwr.

Y Cyflogwr sy’n penodi unigolion, penderfynu ar eu horiau gwaith, eu cyflog ac i ryw raddau, pryd fydd eu cyflogaeth yn dod i ben. Mae materion eraill yn ymwneud â chyflogaeth hefyd yn gallu effeithio ar fudd-daliadau pensiwn neu ddylanwadu arnynt, ac mae’r rhain yn cynnwys cyfnodau absenoldeb di-dâl, boed o ganlyniad i streicio neu yn dilyn cyfnod Mamolaeth.

Y Cyflogwr sy’n penderfynu hefyd a fydd unigolyn yn cael ymddeol yn gynnar a chael mynediad at ei bensiwn. O ganlyniad, mae nifer o’r ymholiadau a’r cwestiynau sy’n ymddangos fel be baent yn gysylltiedig â phensiynau, mewn gwirionedd yn faterion y dylid eu codi â’r cyflogwr ac fel rheol dylid trafod â Swyddfa’r Gyflogres neu’r Swyddfa Bersonél.


Rheoli arian y Gronfa:
Sir Gaerfyrddin sy’n gyfrifol am fuddsoddi’r Gronfa trwy Banel y Gronfa Bensiwn. Mae’r panel yn cynnwys tri o Gynghorwyr Sir Gaerfyrddin sy’n cael eu cynghori gan y Cyfarwyddwr Adnoddau ac arbenigwr buddsoddi annibynnol.

Mae Panel y Gronfa Bensiwn yn cwrdd bob chwarter ac yn adolygu perfformiad y Gronfa, penderfynu ar gyfeiriad strategol yr holl faterion sy’n ymwneud â buddsoddi’r gronfa, a monitro pob agwedd ar y gwaith buddsoddi.

Mae’r rhan fwyaf o’r Gronfa’n cael ei buddsoddi gan Fuddsoddwyr Byd-eang Barclays. Maen nhw’n gyfrifol am gynyddu enillion, gan sicrhau nad yw’r gronfa’n agored i ormod o risg tra’n cydymffurfio â strwythur buddsoddi clir a bennwyd gan Banel y Gronfa Bensiwn. Buddsoddir y gweddill gan ein tîm buddsoddi mewnol.


Tudalen wedi ei diweddaru ar 17/9/2013