English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 07/2/2014
Y Bwrdd Gweithredol  

Y Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am waith cyffredinol y Cyngor.

Mae'r Bwrdd Gweithredol yn cynnwys Arweinydd y Cyngor, sef Cadeirydd y Bwrdd, a 9 aelod arall a benodir gan y Cyngor. Mae gan bob aelod o'r Bwrdd Gweithredol bortffolio sy'n diffinio ei gyfrifoldebau. Mae penderfyniadau'r Bwrdd Gweithredol yn destun craffu gan grŵp arall o Gynghorwyr, sy'n cwrdd mewn Pwyllgorau Chraffu er mwyn gwirio a monitro gwaith y Bwrdd Gweithredol.

Gellir cael golwg ar aelodau presennol y Bwrdd Gweithredol drwy glicio ar y ddolen ganlynol:

Aelodau'r Bwrdd Gweithredol

Mae Blaenraglen Waith (rhaglen o waith i ddatblygu polisïau newydd ac ati) yn gwella ac yn datblygu 'Y Gyllideb a'r Fframwaith Polisi'.  Caiff y Blaenraglen Waith ei pharatoi mewn cysylltiad â holl Adrannau'r Cyngor ac mae'n amlinellu'r penderfyniadau pwysig ynghylch polisïau a'r gyllideb sydd i'w gwneud gan y Bwrdd Gweithredol a'r Cyngor yn y 12 mis nesaf.

Caiff y Blaenraglen Waith ei hadolygu'n barhaus mewn ymgynghoriad â Rheolwr Busnes y Bwrdd Gweithredol ac Adrannau'r Cyngor a chaiff ei diweddaru ddwywaith y flwyddyn.  Mae hyn yn sicrhau bod Blaenraglen Waith gyfoes o hyd yn cael ei gweithredu a'i chyhoeddi.

I weld y Flaenraglen Waith ddiweddaraf, cliciwch ar y ddogen isod:

BLAENRAGLEN WAITH Y BWRDD GWEITHREDOL 2013/14