English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 13/4/2015
Galw Sir Gâr 

Mae Galw Sir Gâr yn galluogi holl gwsmeriaid Cyngor Sir Caerfyrddin i gael mynediad i amrywiaeth eang o wasanaethau'r Cyngor a chael gwybodaeth amdanynt.

P'un a yw'n well gennych gysylltu â gwasanaethau'r cyngor ar-lein, dros y ffôn, neu wyneb-yn-wyneb, mae Galw Sir Gâr yn rhoi mwy o ddewis ichi a mwy o oriau agor.

Mae Galw Sir Gâr yn delio â 482,000 o ymholiadau cwsmeriaid bob blwyddyn.

Mae staff cyfeillgar a phroffesiynol ein Gwasanaethau Cwsmeriaid yn delio â llawer o'ch galwadau ffôn i'r Cyngor a nhw sy'n eich cyfarch pan fyddwch yn dod i un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Bydd pob un o'n tîm yn ceisio eich helpu gyda'ch ymholiadau neu'n rhoi cyngor ichi am asiantaethau eraill a allai fod o gymorth ichi.

Sut mae cysylltu â ni dros y ffôn, drwy anfon neges destun neu drwy e-bost.

Mae Galw Sir Gâr yn delio ag amrywiaeth o ymholiadau ynghylch gwasanaethau’r cyngor dros y ffôn a thrwy e-bost.  Mae ein Swyddogion Cwsmeriaid cyfeillgar a gwybodus yn gweithio yn Sir Gaerfyrddin ac maent yn barod i helpu i ateb eich ymholiadau.

Gallai eich galwad gael ei recordio yn rhan o'n hymrwymiad i hyfforddi, archwilio a sicrhau ansawdd.

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01267 234567, anfon neges destun i 07892 345678 neu anfon e-bost atom yn: galw@sirgar.gov.uk
 
I gael manylion yr oriau pan fyddwn ar agor, cliciwch yma.

Sut mae cysylltu â ni yn bersonol
Mae ein Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid mewn lleoliadau cyfleus ledled y Sir. Gall staff mewn unrhyw un o’n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid helpu i ddelio â’ch ymholiadau ynghylch holl wasanaethau’r Cyngor a gellir ateb y rhan fwyaf o ymholiadau heb fod angen eu cyfeirio at swyddog arbenigol neu swyddfa arall yn y Cyngor.

I gael rhagor o wybodaeth am bob un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid a manylion yr oriau agor, cliciwch yma.

Gwnewch y cyfan ar-lein
Beth am fynd i'n tudalen gwasanaethau ar-lein? Mae'r adran hon yn eich galluogi i wneud cais am wasanaethau, rhoi gwybod am faterion a thalu am wasanaethau ar adeg sy'n gyfleus i chi.

Gwybodaeth ychwanegol
I gael rhagor o wybodaeth am Galw Sir Gâr megis ein safonau gwasanaeth, ein Siarter i Gwsmeriaid, Adborth gan Gwsmeriaid, ein ffigurau Perfformiad  cliciwch ar y dolenni perthnasol ar ochr chwith y dudalen hon.

Os bydd pethau’n mynd o chwith
Rydym am i chi fod yn fodlon ar y gwasanaeth rydych yn ei gael gennym.  Fodd bynnag, os nad ydych yn fodlon, mynnwch air ag Arweinydd y Tîm sydd ar ddyletswydd a fydd yn edrych ar y mater ac yn gwneud ei orau glas i’w ddatrys. Fel arall, gallwch gysylltu ag aelod o Dîm Rheoli y Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Os ydych yn dal heb fod yn fodlon ar y canlyniad, gallwch wneud cwyn drwy ddilyn gweithdrefn Cwynion a Chanmoliaeth y Cyngor.

 
Manylion Cysyllt
 

carmarthenshire direct 
Galw Sir Gâr
Ffon: 01267 234567
Neges Destun: 07892 345678
E-bost: galw@sirgar.gov.uk

Gwasanaethau cwsmeriaid oriau agor