English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Hysbysiadau Cyhoeddus 

HYSBYSIR TRWY HYN yn unol ag Adran 43 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 a'r Côd Trefniadaeth Ysgolion bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn bwriadu peidio â chynnal Ysgol Gynradd Llansawel, Llansawel, Llandeilo, SA19 7JS. Cynhelir yr ysgol gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd.

Y bwriad yw rhoi'r cynnig ar waith ar Ebrill 12, 2015.

Nid oedd dim disgyblion wedi'u cofrestru yn Ysgol Gynradd Llansawel ar Ionawr 13, 2015 (adeg y cyfrifiad ysgolion yn Ionawr).

O Ebrill 13, 2015 bydd dalgylch Ysgol Gynradd Llansawel yn cael ei rannu rhwng dalgylchoedd Ysgol Carreg Hirfaen, Cwmann, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8EP ac Ysgol Llanybydder, Llanybydder, SA40 9RN. Mae Ysgol Carreg Hirfaen ac Ysgol Llanybydder yn ysgolion cynradd cymunedol cyfrwng Cymraeg.

Ni fydd angen gweithredu unrhyw fesurau eraill i gynyddu nifer y lleoedd ysgol.

Darperir cludiant yn unol â pholisi cludiant ysgol Cyngor Sir Caerfyrddin.

Bydd y trefniadau ar gyfer trosglwyddo i Ysgolion Uwchradd yn parhau heb eu newid.

Gall unrhyw un wrthwynebu’r cynigion hyn o fewn cyfnod o 28 diwrnod ar ôl dyddiad eu cyhoeddi, sef erbyn 19 Chwefror 2015. Dylid anfon gwrthwynebiadau at Mr Robert Sully, y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant, Cyngor Sir Caerfyrddin, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB neu e-bostio aaprma@sirgar.gov.uk

Llofnodwyd: Mr Robert Sully
Y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant
ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin

Dyddiedig: 23 Ionawr 2015
Nodyn Esboniadol

(Nid yw’r Nodyn Esboniadol hwn yn rhan o’r Hysbysiad – yn hytrach mae’n cynnig eglurhad)

1. Os oes llai na 10 o ddisgyblion wedi'u cofrestru (neu os nad oes dim disgyblion wedi'u cofrestru mewn ysgol) adeg y cyfrifiad ysgolion yn Ionawr, mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn caniatáu i'r awdurdod lleol ymgymryd â gweithdrefnau symlach i gau'r ysgol yn swyddogol. Rhaid i'r awdurdod lleol gyhoeddi hysbysiad statudol ond nid oes angen iddo gynnal ymgynghoriad cyffredinol, ar yr amod bod nifer digonol o leoedd ysgol cyfatebol wedi'u clustnodi a fyddai'n rhesymol hygyrch i'r rhai a fyddai'n cael eu hadleoli neu a allai gael eu hadleoli. Nid oedd dim disgyblion wedi'u cofrestru yn Ysgol Gynradd Llansawel adeg y cyfrifiad ysgolion yn Ionawr.

2. Bwriad yr Awdurdod yw rhoi’r gorau i gynnal Ysgol Gynradd Gymunedol Llansawel ac o Ebrill 13, 2015 sicrhau darpariaeth ar gyfer y disgyblion hynny sy’n byw yn nalgylch presennol yr ysgol honno, fel eu bod yn mynychu naill ai Ysgol Gynradd Gymunedol Carreg Hirfaen, Cwmann, Llanbedr Pont Steffan SA48 8EP neu Ysgol Gynradd Gymunedol Llanybydder, Llanybydder, SA40 9RN, yn dibynnu ym mha ran o'r dalgylch y maent yn byw. O Ebrill 13, 2015, bydd dalgylchoedd Ysgol Gynradd Gymunedol Carreg Hirfaen ac Ysgol Gynradd Gymunedol Llanybydder yn cael eu hymestyn i gynnwys ardaloedd ar wahân o ddalgylch presennol Ysgol Gynradd Gymunedol Llansawel.

3. Mae dalgylch presennol Ysgol Gynradd Gymunedol Llansawel yn cynnwys hen ddalgylch Ysgol Gynradd Gymunedol Rhydcymerau ar ôl ei chau ar 31 Awst 2012 ac ailddynodi ei dalgylch ar 1 Medi 2012. Bwriad yr Awdurdod yw cynnwys y rhan hon o ddalgylch Ysgol Gynradd Gymunedol Llansawel gydag Ysgol Gynradd Gymunedol Llanybydder a chynnwys y gweddill a'r rhan fwyaf o'r dalgylch gydag Ysgol Gynradd Gymunedol Carreg Hirfaen.

4. Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Carreg Hirfaen yn Ysgol Gynradd Gymunedol Cyfrwng Cymraeg sydd yn darparu addysg ar gyfer plant 4 – 11 oed. Capasiti Ysgol Gynradd Gymunedol Carreg Hirfaen yw 158 a 22 yw’r Nifer Derbyn.

5. Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Llanybydder yn Ysgol Gynradd Gymunedol Cyfrwng Cymraeg sydd yn darparu addysg ar gyfer plant 4 – 11 oed. Capasiti Ysgol Gynradd Gymunedol Llanybydder yw 100 a 12 yw’r Nifer Derbyn.

6. Mae’r polisi cyfredol ynghylch cludiant o'r cartref i'r ysgol yn cadarnhau y bydd yr Awdurdod yn darparu cymorth cludiant yn achos disgyblion sy’n bodloni pob un o’r meini prawf canlynol: -
(a) maent wedi cyrraedd yr oedran ysgol gorfodol;
(b) maent yn mynychu’r ysgol agosaf neu’r ysgol a ddynodwyd gan yr Awdurdod Lleol; a
(c) maent yn byw ymhellach o’r ysgol na’r pellter cerdded statudol, hynny yw 2 filltir.


DEDDF OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS (CYMRU) 2005

Hysbysiad yn unol ag Adran 17(3) o'r Ddeddf uchod.

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsmon) wedi ymchwilio i gŵyn ynghylch camweinyddu/methiant o ran darparu gwasanaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin (y Cyngor), ac wedi rhoi adroddiad ar ganlyniadau ei ymchwiliad i'r Cyngor. Roedd y gŵyn yn ymwneud â chyfleoedd a fethwyd i roi sylw i adroddiadau ynghylch lles plentyn ac i asesu anghenion y plentyn yn sgil hynny.

Bydd copi o'r adroddiad ar gael ar wefan y Cyngor a bydd modd i'r cyhoedd gael golwg arno heb dâl yn ystod oriau arferol y swyddfa yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin, yn Nhŷ Elwyn, Llanelli ac yn Neuadd y Dref, Rhydaman am gyfnod o dair wythnos o 22ain Ionawr, 2015 a chaiff unrhyw un sy'n dymuno cael copi o'r adroddiad hwn neu gael darnau ohono wneud hynny. Bydd llungopïau o'r adroddiad neu rannau ohono yn cael eu darparu am dâl o ddeg ceiniog y ddalen.

Dyddiad: 22ain Ionawr 2015.

Mark James,
Y Prif Weithredwr
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP.


HYSBYSIADAU CYHOEDDUS
DEDDF PRIODASAU 1949 / 1994 (FEL Y'I DIWYGIWYD)
DEDDF PARTNERIAETH SIFIL – 2004
ENW'R SAFLE

Scarlets Regional Ltd, Parc Y Scarlets, Parc Pemberton, Llanelli, Carmarthenshire, SA149UZ.

Mae Lisa Williams, wedi gwneud cais i Gyngor Sir Gaerfyrddin gymeradwyo bod y safle uchod yn fan cynnal addas ar gyfer seremonïau priodas/partneriaeth sifil.

Mae’r cais a’r cynllun sy’n gysylltiedig ag ef i’w gweld yn Swyddfa Gofrestru, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ yn ystod oriau arferol swyddfa. Gellir cyflwyno unrhyw wrthwynebiad iddo yn ysgrifenedig i Mrs Andrea Rowlands, Cynrychiolydd y Swyddog Priodol ar gyfer Gofrestru, cyn pen 21 diwrnod ar ôl dyddiad cyhoeddi’r hysbysiad hwn.


HYSBYSIADAU CYHOEDDUS
DEDDF PRIODASAU 1949 / 1994 (FEL Y'I DIWYGIWYD)
DEDDF PARTNERIAETH SIFIL – 2004

ENW'R SAFLE: Jabajaks Vineyard Restaurant with Rooms, Banc-y-Llain, Heol Llanboidy, Hendygwyn, Sir Gaerfyddin, SA34 0ED

Mae Amanda Stuart-Robson, wedi gwneud cais i Gyngor Sir Gaerfyrddin gymeradwyo bod y safle uchod yn fan cynnal addas ar gyfer seremonïau priodas/partneriaeth sifil.

Mae’r cais a’r cynllun sy’n gysylltiedig ag ef i’w gweld yn Swyddfa Gofrestru, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ yn ystod oriau arferol swyddfa. Gellir cyflwyno unrhyw wrthwynebiad iddo yn ysgrifenedig i Mrs Andrea Rowlands, Cynrychiolydd y Swyddog Priodol ar gyfer Gofrestru, cyn pen 21 diwrnod ar ôl dyddiad cyhoeddi’r hysbysiad hwn.


Y Pwyllgor Safonau – Penodi Aelod Annibynnol

Mae'r Cyngor Sir yn dymuno penodi aelod o'r cyhoedd yn aelod annibynnol o'i Bwyllgor Safonau.

Mae gan y Pwyllgor Safonau gyfrifoldeb cyffredinol am hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ymddygiad gan aelodau'r Cyngor Sir ac aelodau cynghorau cymuned a chynghorau tref yn Sir Gaerfyrddin ac mae'n gyfrifol am gynorthwyo'r aelodau hynny i gydymffurfio â'u côd ymddygiad. Mae'r Pwyllgor yn cynnwys 3 chynghorydd sir, un aelod cymunedol a phum aelod annibynnol.

Nid yw'r term 'aelod annibynnol' yn dynodi aelodaeth o unrhyw blaid wleidyddol, yn syml golyga bod yr un dan sylw'n annibynnol ar y Cyngor. Mae rheolau ar wahân gan Lywodraeth Cymru sy'n rheoli'r modd y gall swyddogion neu aelodau presennol neu flaenorol y Cyngor a chyrff tebyg yn y sector cyhoeddus ddal y swyddogaeth hon. Ceir rhagor o fanylion yn y pecyn cais, sydd hefyd yn cynnwys proffil swydd a manyleb swydd.

Yn ogystal, ni all y Cyngor ystyried ceisiadau gan bobl sydd â pherthynas fusnes sylweddol â'r Cyngor.

Telir lwfans o £99-£198 y cyfarfod (yn dibynnu ar hyd y cyfarfod) ar gyfer y swydd hon a thelir rhai treuliau yn ogystal. Bydd pob cais yn cael ei farnu'n ôl ei deilyngdod. Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan bawb yn ddiwahân.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi'u cwblhau yw 09/01/15. Mae hwn yn benodiad am 6 blynedd neu lai. I gael pecyn cais a/neu ragor o fanylion, cysylltwch â:-

Mr Robert Edgecombe
Y Dirprwy Swyddog Monitro
Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

Rhif Ffôn 01267 224018
E-bost: RJEdgeco@sirgar.gov.uk

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 21/1/2015