English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Hysbysiadau Cyhoeddus 

DEDDF PRIODASAU 1949 / 1994 (FEL Y'I DIWYGIWYD)
DEDDF PARTNERIAETH SIFIL – 2004
ENW'R SAFLE

Waun Wyllt Inn, Horeb, Pum Heol, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 5AQ

Mae Mr Anthony L Jones a Mr Delwyn V Jones (Cyfarwyddwr), wedi gwneud cais i Gyngor Sir Gaerfyrddin gymeradwyo bod y safle uchod yn fan cynnal addas ar gyfer seremonïau priodas/partneriaeth sifil.

Mae’r cais a’r cynllun sy’n gysylltiedig ag ef i’w gweld yn Swyddfa Gofrestru, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ yn ystod oriau arferol swyddfa. Gellir cyflwyno unrhyw wrthwynebiad iddo yn ysgrifenedig i Mrs Andrea Rowlands, Cynrychiolydd y Swyddog Priodol ar gyfer Gofrestru, cyn pen 21 diwrnod ar ôl dyddiad cyhoeddi’r hysbysiad hwn.


Y Pwyllgor Safonau – Penodi Aelod Annibynnol

Mae'r Cyngor Sir yn dymuno penodi aelod o'r cyhoedd yn aelod annibynnol o'i Bwyllgor Safonau.

Mae gan y Pwyllgor Safonau gyfrifoldeb cyffredinol am hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ymddygiad gan aelodau'r Cyngor Sir ac aelodau cynghorau cymuned a chynghorau tref yn Sir Gaerfyrddin ac mae'n gyfrifol am gynorthwyo'r aelodau hynny i gydymffurfio â'u côd ymddygiad. Mae'r Pwyllgor yn cynnwys 3 chynghorydd sir, un aelod cymunedol a phum aelod annibynnol.

Nid yw'r term 'aelod annibynnol' yn dynodi aelodaeth o unrhyw blaid wleidyddol, yn syml golyga bod yr un dan sylw'n annibynnol ar y Cyngor. Mae rheolau ar wahân gan Lywodraeth Cymru sy'n rheoli'r modd y gall swyddogion neu aelodau presennol neu flaenorol y Cyngor a chyrff tebyg yn y sector cyhoeddus ddal y swyddogaeth hon. Ceir rhagor o fanylion yn y pecyn cais, sydd hefyd yn cynnwys proffil swydd a manyleb swydd.

Yn ogystal, ni all y Cyngor ystyried ceisiadau gan bobl sydd â pherthynas fusnes sylweddol â'r Cyngor.

Telir lwfans o £99-£198 y cyfarfod (yn dibynnu ar hyd y cyfarfod) ar gyfer y swydd hon a thelir rhai treuliau yn ogystal. Bydd pob cais yn cael ei farnu'n ôl ei deilyngdod. Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan bawb yn ddiwahân.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi'u cwblhau yw 09/01/15. Mae hwn yn benodiad am 6 blynedd neu lai. I gael pecyn cais a/neu ragor o fanylion, cysylltwch â:-

Mr Robert Edgecombe
Y Dirprwy Swyddog Monitro
Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

Rhif Ffôn 01267 224018
E-bost: RJEdgeco@sirgar.gov.uk

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 30/3/2015