English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Newidiadau Manylion 

Os ydych wedi symud ty yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, wedi newid eich enw neu'n canfod nad yw eich enw ar y gofrestr gyhoeddedig am ryw reswm, gallwch wneud cais i ychwanegu eich manylion ati neu newid eich manylion drwy lenwi Ffurflen Cofrestriad Treigl.

Drwy lenwi'r ffurflen cofrestriad treigl a'i dychwelyd, gallwn ychwanegu eich enw at y gofrestr dan eich cyfeiriad newydd neu newid eich manylion presennol unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn, heblaw rhwng mis Medi a mis Tachwedd.

Caiff y broses cofrestriad treigl ei rhoi heibio yn ystod y misoedd hyn tra cynhelir y Canfasiad Blynyddol o'r Etholwyr.

Rhaid i chi eich hun lenwi a llofnodi’r ffurflen gofrestru. Os oes unrhyw un arall yn eich preswylfa'n gymwys i bleidleisio, rhaid iddo/iddi lenwi ffurflen ar wahân. Cewch argraffu cynifer o gopïau ag sydd eu hangen arnoch, llungopïwch y ffurflen neu cysylltwch ag Uned y Gwasanaethau Etholiadol i gael rhagor o gopïau.

Ffurflen Gais am Gofrestriad Treigl

Gallwch lawrlwytho'r ffurflen Cofrestriad Treigl o www.fymhleidlaisi.co.uk a chlicio ar ‘Cofrestru i Bleidleisio’. Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd at y Gwasanaethau Etholiadol, 1 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE.

NODWCH: O 10fed Mehefin 2014 ymlaen ni fydd y ffurflen hon yn weithredol. Bydd system Cofrestru Unigol yn cael ei lansio a fydd yn caniatáu i breswylwyr gofrestru ar-lein. Bydd rhagor o wybodaeth am hyn yn cael ei lansio'n lleol ar ôl 10fed Mehefin 2014 a thrwy'r wlad i gyd ar ôl 1af Gorffennaf 2014.

Pam cofrestru?

  • Cofiwch mai dim ond os yw eich enw ar y Gofrestr Etholwyr y cewch bleidleisio mewn etholiadau.
  • Mae'n llawer anos ichi gael credyd os nad ydych ar y gofrestr.
  • Dan y gyfraith, mae'n ofynnol ichi gofrestru.

Pryd caiff eich enw ei gynnwys ar y Gofrestr?

2014 Cofrestr ar hyn o bryd mewn grym

Dyddiadau Cofrestru Treigl Ar Gyfer 2014 (pdf)

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 23/6/2014