English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Newyddion Sir Gâr 
Llawrlwythwch eich Copi Newyddion Sir Gâr

Yn y rhifyn yma

COLEG SIR GÂR: Myfyriwr peirianneg amaethyddol o Lanymddyfri yw'r cyntaf i ennill gwobr Gwili Jones am ddatblygiad masnachol sy'n seiliedig ar y tir.

Tudalen 2

Y CYNGOR: Mae'r gwaith wedi cychwyn ar gynllun £3.6 miliwn i godi 38 o fyngalos newydd yn Sir Gaerfyrddin.

Tudalen 5

IECHYD:Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi lansio ymagwedd newydd at wella iechyd a lles.

Tudalen 5

TÂN: Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnal nifer o ddigwyddiadau profi blancedi trydan yn ystod mis Awst a mis Medi.

Tudalen 7

CAVS: Mae gwefan newydd wedi ei lansio i hybu cyfathrebu rhwng sefydliadau o'r sector gwirfoddol / trydydd sector a sefydliadau o'r sector statudol.

Tudalen 16

Y DRINDOD DEWI SANT: Mae Cymdeithas Chwaraeon Llansteffan Cyf. a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi dod at ei gilydd ar gyfer prosiect newydd i wella cyfleusterau o ran hamdden,chwaraeon, a chymdeithasu.

Tudalen 17

HEDDLU: Mae Swyddogion yr Heddlu a Chwnstabliaid Gwirfoddol yn Sir Gaerfyrddin yn cefnogi Ymgyrch 'Peidio ag Yfed a Gyrru' yr Haf.

Tudalen 20

Beth am ddarganfod beth sy'n digwydd yn Sir Gaerfyrddin ac o amgylch y Sir a chael gwybod mwy ynghylch datblygiadau newydd yn eich ardal leol.

Cyhoeddiad deufisol yw Newyddion Sir Gâr sy'n cael ei gynhyrchu gan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol. Ein nod yw cyhoeddi Newyddion Sir Gâr heb fod dim costau, a hynny drwy gael nawdd a hysbysebu. Cysylltwch â ni os hoffech hysbysebu gyda ni.

Mae pob rhifyn yn costio oddeutu £23,000 i'w gynhyrchu a'i ddosbarthu. Ar hyn o bryd, ar gyfartaledd mae'r costau a'r incwm fel a ganlyn:

  • Argraffu = £5768.26
  • Dosbarthu = £17,400.73
  • Refeniw Hysbysebu a Nawdd: £18,000
  • Cost Net: £5000

Cysyllt:
Cyfathrebu & Gwasg, Uniongyrchol, Cwsmeriaid a Pholisi, Ffôn: 01267 224654

Tudalen wedi ei diweddaru ar 11/7/2013