English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 08/8/2011
Y Cyngor yn defnyddio gorchymyn cyfreithiol prin i wella anheddau sy'n anharddu'r ardal 

Cred Cyngor Sir Caerfyrddin mai ef yw'r Cyngor Sir cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio gorchymyn cyfreithiol arloesol i sicrhau bod annedd breifat sy'n wag yn cael ei defnyddio unwaith eto.
Mae'r Cyngor wedi meddiannu Rhif 2 Heol yr Orsaf, Llangennech, sef tŷ pâr 3 ystafell wely sydd wedi'i adael yn wag ac mewn cyflwr gwael ers 15 mlynedd bron.
Mae'r tŷ, sydd dros y blynyddoedd wedi denu fandaliaid, y rhai sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol a’r rhai sy’n gwaredu sbwriel yn anghyfreithlon, wedi dod yn destun Gorchymyn Rheoli Anheddau Gwag cyntaf yr Awdurdod ac, oherwydd diffyg cydweithrediad y perchennog, wedi peri  defnyddio Gorchymyn Terfynol ynghylch Rheoli Anheddau Gwag, sef gorchymyn prin ei ddefnydd. 
Dim ond tri Gorchymyn Rheoli Anheddau Gwag sydd wedi'u cyhoeddi yng Nghymru, a dim ond        50 a gyhoeddwyd yn y cyfan o'r Deyrnas Unedig. Gorchymyn Terfynol ynghylch Rheoli Anheddau Gwag yw cam olaf y broses a phrin y mae wedi cael ei ddefnyddio yn y Deyrnas Unedig. 
Mae'r gorchymyn yn galluogi awdurdodau lleol i gymryd rheolaeth ar dai gwag am hyd at saith mlynedd.
Dywedodd Robin Staines, y Pennaeth Tai: “Bellach mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gwella'r tŷ, a fydd yn cael ei osod i deulu drwy'r Asiantaeth fewnol ar gyfer Gosod Tai Cymdeithasol. Bydd y rhent a geir yn cael ei ddefnyddio i ad-dalu'r arian a wariodd yr Awdurdod yn adfer ac yn gwella'r tŷ er mwyn i'r lle fod o safon foddhaol i'w osod.”
Defnyddio Gorchymyn Rheoli Anheddau Gwag yw un yn unig o'r dewisiadau sydd gan yr Awdurdod i sicrhau bod preswylfeydd preifat sydd wedi’u gadael yn wag ac mewn cyflwr gwael yn cael eu gwella a'u defnyddio unwaith eto.
Yn ddiweddar hefyd mae'r Cyngor wedi gorfodi gwerthu amryw o breswylfeydd gwag yn y sir, ac yna mae wedi'u gwerthu mewn arwerthiannau tai lleol, gan alluogi'r Awdurdod i ad-dalu'r dyledion sydd wedi’u cronni.  
Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Dai: “Bydd ein swyddogion bob amser yn ceisio cydweithio â'r perchenogion i wella eu heiddo ac i ddarparu preswylfeydd ychwanegol a gwerthfawr ond, yn anffodus, nid yw rhai pobl eisiau trafod â ni. 
“Yn hyn o beth rydym mewn sefyllfa dda – erbyn hyn rydym wedi defnyddio'r ystod lawn o ddewisiadau gorfodi, gan gynnwys Prynu Gorfodol, yn llwyddiannus.”
Mae cynllun y Cyngor ar gyfer ymdrin â'r broblem o breswylfeydd sy'n wag am gyfnod hir yn cael ei nodi yn ei Gynllun Gweithredu – Eiddo Gwag y gellir ei weld ar-lein ar wefan www.sirgar.gov.uk