English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 29/11/2011
Benthycwyr twyllodrus 

Mae'r Nadolig yn agosáu ac mae preswylwyr yn cael eu hatgoffa i beidio â defnyddio benthycwyr twyllodrus ac i chwilio am ddewisiadau eraill os oes angen benthyciad arnynt yn y tymor byr.

Dywedodd y Cyng. Pam Palmer, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Fusnes, Diogelu'r Cyhoedd a Gwasanaethau Ieuenctid a'r Cyng. Kevin Madge, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Eiddo Corfforaethol, Cwsmeriaid a Lles Cymunedol: "Yn yr hinsawdd economaidd bresennol mae teuluoedd dan bwysau ac mae'n anodd cael dau ben llinyn ynghyd. Mae pobl sydd wedi colli'u swydd o bosibl, sydd â dyledion neu sy'n ei chael yn anodd cael credyd yn y dulliau arferol yn gallu anobeithio'n llwyr a throi at fenthycwyr twyllodrus.
"Mae'n bwysig ein bod yn rhoi gwybod i breswylwyr y dylent osgoi benthycwyr twyllodrus oherwydd bydd y benthycwyr hyn yn gwneud sefyllfa ariannol anodd yn fwy difrifol o lawer."

Mae benthycwyr twyllodrus yn gweithredu'n anghyfreithlon ac yn anwybyddu rheolau'r diwydiant ariannol, sy'n golygu nad yw benthycwyr yn cael eu gwarchod. Yn aml iawn, mae benthycwyr twyllodrus yn codi cyfraddau llog hynod o uchel ac yn defnyddio iaith ymosodol, ymddygiad bygythiol a thrais yn erbyn eu dioddefwyr er mwyn eu gorfodi i dalu.

Os ydych chi wedi benthyg arian gan fenthycwyr twyllodrus, nid ydych wedi torri'r gyfraith. Y benthycwyr sy'n troseddu a phan gânt eu dal bydd y Cyngor yn eu herlyn ac maent yn debygol o gael eu hanfon i'r carchar os yw'r llys yn eu cael yn euog."
Weithiau mae benthycwyr twyllodrus yn dychryn pobl trwy ddweud y byddant yn cael eu herlyn a'u hanfon i'r carchar os nad ydynt yn talu. Nid yw hyn yn wir - nid oes gan fenthycwyr didrwydded unrhyw hawl i adennill dyledion. Os ydych chi wedi benthyg arian gan fenthycwyr twyllodrus, nid oes rhaid, yn gyfreithiol, ichi dalu'r arian yn ôl.

Os ydych chi'n amau bod benthycwyr twyllodrus ar waith yn eich ardal neu os ydych chi wedi cael benthyciad gan rywun rydych chi'n amau'i fod yn fenthyciwr didrwydded gallwch riportio hynny yn gyfrinachol drwy gysylltu â'r
Tîm Benthyca Arian yn Anghyfreithlon drwy ffonio 0300 123 3311
Neu eich Tîm Safonau Masnach lleol drwy ffonio 01267 234567.
I gael cyngor ynghylch materion ariannol gan gynnwys dyledion a benthyciadau cysylltwch â
Llinell Gymorth Cyngor Ar Bopeth drwy ffonio 0844 477 2020