English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Penderfyniadau aeddfed gan bobl ifanc 
23/11/2010 

CYNHADLEDD flynyddol yn rhoi cyfle i bobl ifanc wneud gwahaniaeth.

Daeth ieuenctid Sir Gaerfyrddin ynghyd yn y nawfed Cynhadledd Ieuenctid Flynyddol ar Dachwedd 17 rhwng 09:00 a 14:30 i drafod rhai o'r materion pwysicaf sy'n eu hwynebu heddiw.

Roedd y gynhadledd, a drefnwyd gan Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin, yn gyfle i bobl ifanc o bob cwr o Sir Gaerfyrddin gyfrannu at bethau lleol megis clybiau ieuenctid, fforymau, cyrff gwirfoddol, ysgolion, a busnesau.

Roedd y gynhadledd yn gyfrwng i ieuenctid Sir Gaerfyrddin leisio barn a rhoi gwybod i uwch-aelodau'r Cyngor a'i bartneriaid, am eu blaenoriaethau ac am yr hyn sy'n hanfodol iddynt mewn byd lle mae gwasgfeydd ariannol yn pwyso o bob tu.

Dywedodd y Cynghorydd Gwynne Woolridge, Hyrwyddwr Pobl Ifanc ac Aelod o’r Bwrdd Gweithredol: “Rydym ni’n rhoi cyfle i bobl ifanc gyfathrebu â'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau yn y sir, er mwyn creu gwell dyfodol inni i gyd."

Yn bendant, bu i'r sawl oedd yn bresennol fynegi eu syniadau'n glir mewn sesiwn holi ac ateb ar ddiwedd y gynhadledd, a gofynnwyd nifer o gwestiynau ar bynciau'r dydd i banel o swyddogion gweithredol o Gyngor Sir Caerfyrddin a'i bartneriaid:

 Pan fyddwn ni [pobl ifanc] yn siarad â gweithwyr ym maes gofal iechyd, a ydych yn gallu sicrhau bod popeth yn cael ei gadw'n gyfrinachol ac y byddan nhw'n ymddwyn yn broffesiynol?

 Pa gamau y byddwch chi'n eu cymryd i sicrhau bod digon o leoliadau gwaith ar gyfer pobl ifanc pan fyddan nhw'n gadael byd addysg?

 Sut fydd y panel yn sicrhau bod cyfleusterau lleol yn ddigonol i ddiwallu anghenion pobl ifanc?

 Sut ydych chi'n bwriadu gwneud addysg yn brofiad mwy cymdeithasol?

Ar ôl ateb yr holl gwestiynau gan yr ystafell orlawn ym Mharc y Scarlets, rhoddodd y Cynghorydd Meryl Gravell, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, ei haraith i gloi'r gynhadledd, gan sôn am y nifer fawr oedd yn bresennol, am safon dda'r cwestiynau, ac am lwyddiant y nawfed Cynhadledd Ieuenctid Flynyddol - y gorau hyd yn hyn yn ei barn hi.

Dywedodd Charlene Davies, Llywydd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin: “Mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol! Mae llawer iawn wedi dod i'r gynhadledd eleni, ac rwyf ond yn gobeithio bod pawb wedi elwa rhywfaint ar y digwyddiad. Roedd trefnu'r gynhadledd a phob un o'r gweithdai yn waith blinedig iawn, ond mae'r holl waith caled wedi talu ar ei ganfed.”

I gael rhagor o wybodaeth am y nawfed Cynhadledd Ieuenctid Flynyddol, cysylltwch â Sarah Powell drwy ffonio 01267 246435 neu drwy anfon neges e-bost at: SJPowell@sirgar.gov.uk.