English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Bagiau lled-dryloyw bellach ar gael i breswylwyr 
CLEAR 01 LOW

MAE bagiau lled-dryloyw ar gyfer sbwriel na ellir ei ailgylchu bellach ar gael i breswylwyr yn Sir Gaerfyrddin.
Mae'r bagiau wedi'u cyflwyno yn fenter beilot i helpu i annog preswylwyr i ddidoli eu gwastraff i'w ailgylchu.
Maent ar gael yn rhad ac am ddim i'w casglu yn unig yng Nghanolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid y cyngor yn Heol Spilman, Caerfyrddin; Tŷ Elwyn, Llanelli; a Neuadd y Dref, Rhydaman, yn ogystal â swyddfeydd y cyngor yn Llandeilo.
Os dymunant, bydd yn dal yn bosibl i bobl ddefnyddio'r bagiau du a/neu gyfuniad o'r bagiau du a'r bagiau lled-dryloyw.
Dywedodd Richard Workman, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Technegol: “Mae'n rhaid i ni leihau'r gwastraff rydym yn ei anfon i safleoedd tirlenwi ac ailgylchu cymaint o'n gwastraff â phosibl, neu mae perygl y gallem gael dirwyon sylweddol. Rydym yn ystyried ffyrdd o wella ein cyfradd ailgylchu drwy ei gwneud yn haws i breswylwyr ailgylchu eu sbwriel, ac mae'r bagiau lled-dryloyw yn un o nifer o gynlluniau peilot rydym yn eu cyflwyno dros yr ychydig fisoedd nesaf.”
Atgoffir preswylwyr fod bagiau ailgylchu glas hefyd ar gael i'w casglu o Ganolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid y cyngor, yn ogystal ag amrywiaeth o ganolfannau cymunedol. Hefyd, gellir gwneud cais i fagiau glas gael eu danfon atoch yn rhad ac am ddim, drwy fynd i www.sirgar.gov.uk neu drwy ffonio Galw Sir Gâr ar 01267 234567.
Hefyd, os ydych wedi colli eich bin bwyd gwyrdd neu os yw wedi'i ddifrodi, gellir cael un yn ei le yn rhad ac am ddim, eto drwy ffonio Galw Sir Gâr.
Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd:  “Y llynedd, ailgylchwyd ychydig yn fwy na 43% o'n gwastraff sy'n galonogol iawn, ond mae gennym lawer o waith i'w wneud os ydym i gyrraedd ein targed o 52% erbyn 2012/13. Byddwn yn annog preswylwyr i ddefnyddio eu cynllun ailgylchu a'n helpu ni yn ein hymgyrch i ddod yn sir 'dim gwastraff o gwbl'.”
Cynhelir arolwg gyda phreswylwyr yn yr hydref i gael eu barn am wastraff ac ailgylchu.

PENNAWD: Y Cyng. Philip Hughes gyda'r staff gwasanaethau cwsmeriaid, Helen Condell, Anthony Protheroe ac Angela Edwards, a'r bagiau lled-dryloyw sydd bellach ar gael i'r cyhoedd ar gyfer eu sbwriel na ellir ei ailgylchu.
Llun: Jeff Connell.

Tudalen wedi ei diweddaru ar 14/7/2011