English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Mae'r wybodaeth ar gyfer y dudalen hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y wefan hon neu unrhyw wasanaethau y cyfeiriwyd ati ar y wefan, anfonwch e-bost at gwybodaeth@sirgar.gov.uk
Swyddfa'r Post, Llangadog 
13/12/2010 

Mae blaenlun Swyddfa'r Post yn Llangadog yn cael ei weddnewid diolch i grant gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru, 2007–2013.
Mae swyddfa'r post a'r siop papurau newyddion yn Heol y Llan, Llangadog, wedi cael £8,538 o Grant Gwella Pentrefi tuag at gost adnewyddu blaen y siop mewn dull traddodiadol, cost yr amcangyfrifir y bydd yn £17,471.
Bydd y gwaith yn cynnwys gosod ffenestri a drws pren caled yn lle'r rhai alwminiwm ac ail-rendro’r eiddo.
Rhoddwyd y grant hwn yn rhan o'r Prosiect Gwella Pentrefi, sydd wedi cael £940,049 drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru, 2007–2013, a gyllidir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Nod y prosiect yw gwella golwg trefi a phentrefi gwledig ac ysgogi twf economaidd. Bwriad y Grant Gwella Pentrefi ei hun yw gwella gwedd adeiladau masnachol mewn ardaloedd gwledig.
Dywedodd Michael Morgan, Swyddog Datblygu Prosiectau: “Mae swyddfa'r post a siop Morgan’s, sef y siop papurau newyddion, mewn lle amlwg yng nghanol Llangadog. Mae'r busnes yng nghalon y gymuned yn Llangadog.
“Mae'r adeilad wedi dyddio o ran ei olwg ac mae angen ei wella yn unol â statws cadwraeth Llangadog.”
Dywedodd Win Morgan, sydd gyda'i gŵr, Richard, yn rhedeg y busnes:                 “Ein gobaith yw y bydd y prosiect yn gwneud gwahaniaeth gwych.
“Byddwn yn cael blaen cwbl newydd i'r siop yn yr arddull Sioraidd. Bydd yn gwella golwg y siop a'r gymuned."
Dywedodd y Cynghorydd Clive Scourfield, sef yr aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden: “Rwy'n falch o weld busnes o Langadog yn manteisio ar Grant Gwella Pentrefi er mwyn adnewyddu ffasâd yr adeilad.
“Bydd y gwaith yn gwella golwg Swyddfa'r Post yn Llangadog ac yn cydweddu'n dda â'r gwaith a wnaed i wella safleoedd busnesau eraill yn Llangadog.”
Mae'r Grant Gwella Pentrefi yn agored i unig fasnachwyr, partneriaethau, cwmnïau preifat, a busnesau cymunedol sydd, neu sy'n dymuno bod, yn nhrefi a phentrefi gwledig Sir Gaerfyrddin.
Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i ymgeiswyr sy'n gweithio law yn llaw â pherchenogion eiddo cyfagos i ddatblygu cynlluniau cynhwysfawr er mwyn sicrhau bod y cynllun yn cael effaith fawr ar yr amgylchedd.
Mae modd i ymgeiswyr sy'n gallu dangos bod angen cymorth arnynt wneud cais am hyd at 50% o gostau cymwys y prosiect, hyd at £15,000.
I gael rhagor o wybodaeth am y Grant Gwella Pentrefi, cysylltwch â             Michael Morgan, Swyddog Datblygu Prosiectau, drwy ffonio 01267 242335.