English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 01/6/2012
Cyhoeddiadau ynghylch Tai 

Newyddion i Landlordiaid
Croeso i rifyn diweddaraf Newyddion i Landlordiaid sy’n rhoi’r newyddion diweddaraf ichi am y newidiadau yn y diwydiant gosod tai ac ati.

Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai
Creu Tai o Ansawdd Da a Chymunedau Iach – Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2012-2015.

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Tai
Nod Adroddiad Blynyddol ein Gwasanaethau Tai 2010/11 yw dangos i chi sut yr ydym ni yn perfformio.

Canllaw i Denantiaid ynghylch Taliadau am Wasanaethau
Edrychwch ar y ddogfen hon os ydych am wybod rhagor am y taliadau am wasanaethau a sut y cânt eu cyfrifo.

Gwybodaeth ar yr Is Adran Tâi
Mae Is-adran y Gwasanaethau Tai yn rhan o'r Adran Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai. Ein hamcan pennaf yw gwella iechyd a lles drwy ddarparu gwasanaethau tai rhagorol i bobl Sir Gaerfyrddin.

Dalgylchoedd Tai Rhanbarthol
Mae gan y Gwasanaethau Tai ddau o Dimau Tai Rhanbarthol sy'n rheoli Tai Cyngor ar draws y sir:

  • Gogledd – yn rheoli tai Cyngor o swyddfeydd Rhydaman a Chaerfyrddin; a'r
  • De – yn rheoli tai Cyngor o swyddfa Llanelli

Mae'r ddogfen y gellir ei lawrlwytho sydd ar y dudalen hon yn rhoi gwybod pa dîm sy'n gyfrifol am reoli tai mewn rhanbarth/ward arbennig. Hefyd mae'r ddogfen yn cynnwys enw a rhif ffôn y Swyddog Tai perthnasol.