English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 10/9/2013
Grantiau Gwisg Ysgol 

Y Cynllun Grant
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynllun sy'n cynnig cymorth ariannol i rieni penodol sy'n derbyn incwm isel i'w helpu i brynu gwisg ysgol i'w plant pan fyddant yn symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin (yr Awdurdod Lleol) yn gweinyddu'r cynllun ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Rhoddir y grant i helpu i brynu eitemau sy'n addas i'w gwisgo'n wisg ysgol yn ôl corff llywodraethu yr ysgol berthnasol. Cyfrifoldeb y rhiant yw cael gwybod pa ddillad sy'n dderbyniol i'r ysgol.


Pwy sy'n Gymwys ar gyfer y Grant
Mae disgyblion sy'n symud i Flwyddyn 7 mewn ysgol a gynhelir yn Sir Gaerfyrddin ac sy'n gymwys ar hyn o bryd i gael cinio ysgol am ddim, yn gymwys i dderbyn y grant. Pan fydd disgyblion yn symud i ysgol a gynhelir gan awdurdod gwahanol, bydd angen gwneud cais i'r awdurdod sy'n cynnal yr ysgol uwchradd honno.

Yn unol â hynny, bydd plant mewn teuluoedd sy'n derbyn un o'r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd yn gymwys:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  •  Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
  •  Credyd Treth Plant (ond NID YDYNT yn derbyn Credyd Treth Gwaith) ac nid yw eu hincwm blynyddol (yn ôl asesiad Cyllid y Wlad) yn fwy na £16,190.
  • Elfen warant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth.
  • Incwm Cyflogaeth Berthynol a Lwfans Chefnogaeth (IB)
  • Credyd Cynhwysol

Dyddiadau ar gyfer Derbyn Ceisiadau
Penderfynir a yw'r disgybl dan sylw yn gymwys adeg prosesu'r cais.  Gall teuluoedd wneud cais am y grant i awdurdodau lleol ar gyfer blwyddyn ysgol 2013/14.
Mae amodau'r grant yn cynnwys dyddiad darfod, sef 31ain Hydref, i Awdurdodau Lleol dderbyn ceisiadau ond yn caniatáu i'r Awdurdodau Lleol ddewis derbyn ceisiadau hyd at 31ain Ionawr 2014 gan deuluoedd disgyblion cymwys sy'n symud i Gymru neu gan deuluoedd disgyblion perthnasol sydd wedi dod yn gymwys yn ddiweddar i dderbyn cinio ysgol am ddim.


Swm y Grant
£105 yw swm y grant sydd wedi'i bennu ar gyfer pob disgybl cymwys.


Y Dull o Dalu
Bydd y taliad ar ffurf siec. Mae nifer o siopau ledled y Sir wedi cytuno i dderbyn y sieciau hyn.
Bydd yr Awdurdod Lleol yn rhoi'r taliadau grant cyn diwedd gwyliau'r haf i alluogi teuluoedd i brynu gwisg ysgol cyn dechrau'r flwyddyn ysgol newydd ym mis Medi.


  

 
Manylion Cysyllt
 

Adain Grantiau Gwisg Ysgol
Cyngor Sir Caerfyrddin
Yr Adran Addysg a Phlant
Adeilad 2
Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin SA31 3HB

Rhif ffôn:  01267 246525