English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Gwybodaeth am 1APP  
1APP logo

1APP yw'r Ffurflen Cais Cynllunio Safonol Genedlaethol fydd yn cael ei chyflwyno ledled Cymru gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.   Bydd yn rhaid i bawb sy'n anfon cais cynllunio at Gyngor Sir Caerfyrddin lenwi'r ffurflen 1APP naill ai ar-lein www.planningportal.gov.uk neu ar gopi papur.

Beth yw 1APP?

Mae 1APP yn cael ei chyflwyno gan y Llywodraeth fel rhan o'r bwriad i symleiddio'r system gynllunio. Bydd 1APP yn disodli'r holl ffurflenni cais cynllunio cyfredol (ac eithrio'r ffurflen fwynau).

Mae'r Llywodraeth yn cyflwyno un set o ffurflenni safonol ar gyfer Cymru na all awdurdodau lleol eu newid.

Bydd y ffurflen newydd yn darparu rhestr o gwestiynau a fformat cyson, a bydd yn gymorth i ymgeiswyr o ran hwyluso'r broses o wneud cais am ganiatâd cynllunio.

I sicrhau eich bod yn cyflwyno'r wybodaeth sy'n angenrheidiol er mwyn prosesu eich cais yn effeithlon, darperir gwahanol ffurflenni ar gyfer gwahanol fathau o geisiadau, sy'n cynnwys:

l Ceisiadau gan ddeiliad tŷ
l Caniatâd cynllunio llawn
l Caniatâd cynllunio amlinell, gan gynnwys cymeradwyo materion a gadwyd yn ôl
l Caniatâd adeilad rhestredig
l Caniatâd ardal gadwraeth
l Caniatâd hysbysebu
l Gwaith ar goed - yn cynnwys coed sydd wedi eu gwarchod gan Orchymyn Cadw Coed a choed mewn ardaloedd cadwraeth
l Tystysgrif cyfreithlondeb ar gyfer datblygu neu ddefnydd presennol ac arfaethedig

Os bydd angen gwneud cais am ddau fath o ganiatâd arnoch e.e. caniatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig, mae ffurflenni cyfunol ar gael sy'n cynnwys cwestiynau ar gyfer y ddau fath o gais. Os byddwch yn defnyddio un o'r ffurflenni cyfunol hyn, hyd yn oed os taw un ffurflen sy'n rhaid ichi ei chwblhau, bydd yn cael ei thrin fel dau gais a rhoddir dau rif cais ichi, sef un ar gyfer pob math o ganiatâd.

Gwasanaeth Gwneud Cais Ar-lein y Porth Cynllunio

Er eich bod dal yn gallu cyflwyno eich ceisiadau ar bapur, mae gan gwblhau'r ffurflen ar-lein a gwneud cais yn electronig fanteision penodol.

Mae system ymatebol y ffurflenni'n golygu ei bod yn haws ac yn gynt ichi gwblhau'r ffurflenni ar-lein, oherwydd mae'n glir pa ran o'r ffurflenni y mae angen ichi ei chwblhau, yn dibynnu ar eich atebion yn gynharach.

Yn ogystal â chwblhau'r ffurflen ar-lein gallwch atodi lluniadau a ffeiliau eraill. Gellir talu Sir Gaerfyrddin ar-lein neu drwy siec.

Y nod yw hybu ffyrdd newydd o weithio yn y gwasanaeth cynllunio, lle nad yw'r system yn defnyddio bron dim papur.

Gofynion Cais Cynllunio

Ar yr un pryd ag y mae'n gwneud defnyddio'r ffurflenni newydd yn orfodol, mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi ei bod yn cyflwyno rheolau newydd ar gyfer dilysu ceisiadau cynllunio. Er mwyn i'r awdurdod lleol ddilysu a phrosesu cais, bydd yn rhaid i ymgeiswyr gyflwyno ystod o wybodaeth a elwir yn Ofynion Cais Cynllunio gyda'u ceisiadau.  Dylai darparu'r wybodaeth hon pan gyflwynir y cais olygu y bydd llai o oedi o ran prosesu ceisiadau.

Rydym wedi cyhoeddi gofynion cais cynllunio yr awdurdod lleol cyn i'r gofynion newydd gael eu cyflwyno, a chyn bo hir byddwn yn cynnal ymgynghoriad.

Hefyd mae rhestrau gwirio ar gael ar gyfer y wybodaeth y bydd angen ichi ei darparu.

 

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 25/1/2010