English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Gofynion Cais Cynllunio 
tick

Gofynion Cais Cynllunio 

Bydd angen cyflwyno gwahanol lefel o wybodaeth a dogfennau ategol ar gyfer ceisiadau o wahanol fath a maint. Yn ogystal â'r gofynion statudol cenedlaethol ar gyfer dilysu ceisiadau, anogir awdurdodau cynllunio lleol i ddefnyddio rhestr o ofynion ychwanegol (rhestr leol) sy'n gweddu i'w hamgylchiadau unigol ac i'w mabwysiadu'n ffurfiol fel rhan o'r broses dilysu ceisiadau.

Rhestrau Cenedlaethol a Lleol

Mae'r rhestr genedlaethol yn nodi'r gofynion statudol ar gyfer ceisiadau. Mae'r gofynion hyn yn cynnwys ffurflen gais wedi ei llenwi; y ffi gywir (lle mae angen un); tystysgrifau perchenogaeth; tystysgrif daliadaethau amaethyddol; Datganiad Mynediad (lle mae angen un); cynllun y safle; cynlluniau a lluniadau eraill neu wybodaeth sy'n angenrheidiol i ddisgrifio'r hyn sydd dan sylw yn y cais a datganiad amgylcheddol (lle mae angen un).

Mae'r rhestr leol yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol, y gall awdurdodau cynllunio lleol ofyn amdani i ddilysu cais.

Ymgynghori ynghylch y Rhestr Leol

Consultation

Anogir awdurdodau cynllunio lleol i ymgynghori ynghylch rhestrau lleol a godir o restr ofynion a ddiffinnir yn genedlaethol a mabwysiadu'r rhestrau hynny. Bydd Sir Gaerfyrddin yn cynnal ymgynghoriad ynghylch y rhestr leol arfaethedig ar gyfer gwahanol fathau o geisiadau. Bydd y rhestr leol arfaethedig a'r ffurflen sylwadau ar gael ar y wefan hon pan bennir dyddiad dechrau'r ymgynghori.

Y canlynol yw diben y trefniadau dilysu newydd:

l rhoi canllaw o'r cychwyn ynghylch y wybodaeth y gall fod ei hangen;

l galluogi'r awdurdod cynllunio lleol i roi sicrwydd i ymgeiswyr ynghylch pa wybodaeth sy'n ofynnol;

l galluogi'r awdurdod cynllunio lleol i gael yr holl wybodaeth sy'n angenrheidiol i benderfynu ar gais ac i ddrafftio'r caniatâd cynllunio a'r holl amodau;

l lleihau cymaint ag y bo modd yr angen am gyflwyno ymhellach wybodaeth ychwanegol er mwyn rhoi cyfle rhesymol i awdurdodau cynllunio benderfynu ar geisiadau; a

l gofalu bod cysondeb o ran y dull a arferir gan wahanol awdurdodau cynllunio lleol wrth gofrestru a dilysu ceisiadau ond gan gydnabod yr angen am amrywio sy'n briodol i amgylchiadau lleol.

 

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 21/1/2010
 
Manylion Cysyllt