English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Cyhoeddusrwydd ac ymgynghori ynghylch ceisiadau cynllunio 

} Sut yr ydym yn ymgynghori ynghylch ceisiadau cynllunio
} Sut mae rhoi eich sylwadau
} Beth sy'n digwydd pan fyddwch yn rhoi sylwadau? 
}
 Rhoi gwybod ichi am y canlyniad
 
Sut yr ydym yn ymgynghori ynghylch ceisiadau cynllunio

Mae'n rhaid i'r Cyngor roi cyhoeddusrwydd i bob cais mewn o leiaf un ffordd a rhoi gwybod amdano i ystod eang o unigolion, arbenigwyr, cyrff cynrychioliadol a grwpiau cymunedol eraill. Mae'n rhaid i bawb y gallai cais cynllunio effeithio arnynt gael cyfle i ddweud eu dweud.

Mae tri math o gyhoeddusrwydd:

l Hysbysiad a roddir ar y safle 
l Llythyron unigol i'r amrywiol eiddo sydd wrth ochr a/neu gerllaw'r safle 
l Cyhoeddi hysbysiad mewn papur newyddion lleol

Gellir gweld yr holl geisiadau drwy glicio ar ddolen gyswllt E-planning.

Deddfwriaeth sy'n diffinio'r math(au) o gyhoeddusrwydd sy'n berthnasol i gais, ond yn aml mae'r Cyngor o'i wirfodd yn ychwanegu at hyn.  

Mae E-Access (ein cronfa ddata ar-lein) yn caniatáu ichi wirio mewn amser real pa geisiadau sydd wedi dod i law. 

l Mae ffurflenni cais, dogfennau a chynlluniau i'w gweld ar-lein drwy UKPlanning (neu drwy ddolen gyswllt o E-Access).

l Anfonir llythyron ymgynghori unigol at gymdogion y mae'r cais, yn ein barn ni, yn debygol o effeithio arnynt. Fel rheol bydd gennych o leiaf 21 diwrnod i gyflwyno sylwadau.

l Yn ogystal ag ymgynghori â'r cyhoedd yn gyffredinol, mae gan y Cyngor gyfrifoldeb hefyd i ymgynghori ag ystod o ymgyngoreion statudol. Gall y rhain gynnwys: Cynghorau Tref a Chynghorau Cymuned, Aelodau Etholedig, Asiantaeth yr Amgylchedd, Iechyd yr Amgylchedd, y Priffyrdd, CADW a Dŵr Cymru.

l Cyhoeddir hysbysiadau yn y papur lleol a/neu cânt eu rhoi ar y safle neu'n agos iddo (am o leiaf 21 diwrnod) ar gyfer nifer o geisiadau, gan gynnwys y rhai fyddai'n effeithio ar gymeriad neu’r  hyn sydd yn union o gylch adeilad rhestredig, neu ar gymeriad ardal gadwraeth, neu a fyddai ym marn y Cyngor yn debygol o fod â goblygiadau i fwy o bobl na'r cymdogion agosaf. Go back to the top of the page

Sut mae rhoi eich sylwadau

Gall unrhyw un gyflwyno sylwadau, p'un ai a ymgynghorwyd â hwy'n unigol ai peidio. Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau, boed nhw o blaid cais neu'n ei wrthwynebu, er mai dim ond yr hyn sy'n 'ystyriaethau cynllunio' y gall y Cyngor eu hystyried.

Mae'r rhain yn cynnwys materion fel yr effaith ar draffig neu barcio, ar wedd safle'r cais, a fydd yn edrych dros rywle neu'n amharu ar rywun/rywbeth, colli golau neu breifatrwydd, yr effaith ar yr amgylchedd lleol ac a yw'r defnydd arfaethedig yn briodol.

Ni allwn ystyried materion megis gostwng gwerth eiddo, anghydweld preifat rhwng cymdogion, materion sy'n berthnasol i brydlesi neu gyfamodau, effaith y gwaith adeiladu, a chystadlu rhwng cwmnïau.

Dylid cyflwyno sylwadau cyn gynted ag y bo modd; er y bydd y Cyngor yn ystyried unrhyw sylwadau a geir tan y dyddiad y penderfyna ar y cais. Dylid cyflwyno sylwadau'n ysgrifenedig, drwy lythyr unigol neu ddeiseb, lle bynnag y bo modd. Yn ogystal, gellir cyflwyno sylwadau drwy E-Access neu UKPlanning neu drwy e-bostio cynllunio@sirgar.gov.uk. Bydd sylwadau'n cael eu cydnabod drwy'r post cyn pen 3 diwrnod gwaith ar ôl iddynt ddod i law.Go back to the top of the page


Beth sy'n digwydd pan fyddwch yn rhoi sylwadau?

Bydd eich sylwadau a'ch barn yn cael eu hystyried pan benderfynwn ar gais cynllunio.

Bydd eich sylwadau'n cael eu rhoi yn ffeil y cais cynllunio, sy'n ddogfen gyhoeddus, y gall unrhyw un gael ei gweld.

Bydd eich sylwadau'n cael eu cynnwys yn Adroddiad y Pwyllgor os bydd y sylwadau'n groes i argymhelliad y swyddog.

Rhoi gwybod ichi am y canlyniad

Nid yw'n bosibl bob amser i ymateb yn unigol i sylwadau, ond os ydych wedi cyflwyno sylwadau, cewch wybod am benderfyniad y Cyngor.

Bydd copi o'r cofnod penderfyniadau ar gael ar-lein ichi ei weld.

Dim ond yr ymgeisydd all gyflwyno apêl yn erbyn y penderfyniad, ond os cyflwynir apêl, cewch wybod a chewch gyfle i gyflwyno rhagor o sylwadau i Arolygydd Cynllunio'r Llywodraeth sy'n ymdrin â'r apêl.
Go back to the top of the page

Tudalen wedi ei diweddaru ar 05/7/2012
 
Manylion Cysyllt