English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Adeiladau a chartrefi sy'n llai niweidiol i'r amgylchedd Gwella eich cartref - Canllaw ynghylch Newid yn yr Hinsawdd

Mae newid yn yr hinsawdd yn digwydd nawr. Gall diwrnodau twymach, hafau sychach, glaw trwm, stormydd, a moroedd sy'n codi fwyfwy olygu bod cartrefi'n fwy tebygol o ddioddef effeithiau llifogydd a bod ein tai'n mynd yn anghysurus ar ddiwrnodau twym iawn. 


A ydych yn ystyried gwneud gwelliannau i'ch cartref?

Mae'r Canllaw ynghylch Newid yn yr Hinsawdd yn awgrymu prosiectau ac 20 o gamau y gallwch eu cymryd i wneud y gwelliannau hyn ac i helpu i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys addasu eich llofft a newid y goleuadau.

Pa faint bynnag o sgiliau Crefftau'r Cartref sydd gennych, beth bynnag yw eich cyllideb neu'ch prosiect, mae'r Canllaw hwn yn nodi'r hyn fydd fwyaf effeithiol o ran lleihau carbon deuocsid, gostwng eich biliau, a gwella pa mor gysurus a diogel yw eich cartref.

Ffyrdd syml o helpu i leihau ôl-troed carbon Cymru

Mae dros 40 y cant o'r gollyngiadau carbon deuocsid yn y Deyrnas Unedig yn deillio'n uniongyrchol o'r hyn rydym yn ei wneud fel unigolion - er enghraifft a gwresogi ein cartrefi a defnyddio trydan ynddynt.
 
Generating Your Own Renewable Energy: A Planning Guide
These leaflets can help householders, communities and businesses who want to generate their own renewable energy. They provide information on what should be considered when installing a renewable energy technology, planning regulations and ways that any impacts can be reduced.

1.    Generating Your Own Energy – A Planning Guide for Homes, Communities and Businesses 
2A.  Generating Your Own Energy: Wind 
2B.  Generating Your Own Energy: Solar Electricity
2C.  Generating Your Own Energy: Solar Water 
2D.  Generating Your Own Energy: Hydropower 
2E.  Generating Your Own Energy: Biomass 
2F.  Generating Your Own Energy: Biomass (Anaerobic Digestion) 
2G.  Generating Your Own Energy: Combined Heat and Power 
2H.  Generating Your Own Energy: Heat Pumps 
3.    Generating Your Own Energy - The Current Planning Regulations (July 2010)


Codi dogfennau 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 15/10/2014