English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 28/8/2008
Chwiliadau Personol 

Mae unrhyw un sy'n dymuno gwneud chwiliad personol ond yn gallu gwneud hynny drwy fynd yn bersonol i'r swyddfa berthnasol. Mae'r rhain ar agor ar gyfer gwneud chwiliad yn ystod oriau arferol y swyddfa ac maent yn cynnwys:

  • Cofrestr Priffyrdd a gynhelir
  • Map diffiniol o hawliau tramwy
  • Cofrestr Stop a Gorfodi
  • Cofrestr Torri Rheolau Cynllunio
  • Tir Comin a Chytir Pentref
  • Parthau Lleihau Swn

Os yw aelodau'r cyhoedd yn gofyn am gymorth staff y Cyngor, codir tâl o bosibl am y gwasanaeth hwn sydd ar gael rhwng:

10:00 a.m. - 12:00 a.m.      a      2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Noder os gwelwch yn dda y dylid edrych ar ddogfennau eraill a gynhelir gan yr awdurdod lleol fel rhan o Gofrestr Pridiant Tir Lleol, megis y wybodaeth a gynhwysir yn y gofrestr cynllunio. Nid yw manylion am ganiatâd cynllunio amodol wedi'u cynnwys yn y Gofrestr Pridiant Tir Lleol, ond gellir eu harchwilio yn yr Is-adrannau Cynllunio perthnasol a restrir yn y rhestr o gysylltiadau.

Ni ellir cael amrywiol wybodaeth megis cynlluniau gwella ffyrdd a phrynu eiddo, Gorchmynion Pwrcasu Gorfodol, cau pen ffordd yn barhaol neu wyro ffyrdd neu hawliau tramwy cyhoeddus drwy archwilio cofrestri cyhoeddus yn unig.

Rhaid gwneud cais ysgrifenedig am faterion a godir ynglyn â gwybodaeth nas cynhwysir drwy archwilio'r cofrestri. Mae'n bosibl y bydd yr Adrannau perthnasol hefyd yn codi tâl am y gwasanaeth hwn. (Gweler y rhestr o gysylltiadau).

FODD BYNNAG DRWY WNEUD CAIS AM CHWILIAD SWYDDOGOL GAN AWDURDOD LLEOL CEWCH WYBODAETH GYFLAWN A CHYNHWYSFAWR YN UNOL Â'R FFURFLEN YMHOLIADAU CON29, A GYFLAWNIR YN UNOL Â DEDDF CHWILIADAU TIR LLEOL 1975 A RHEOLAU PRIDIANT TIR LLEOL 1977.