English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Gwelliannau Amgylcheddol 


Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymgymryd â nifer o brosiectau i wella’n amgylcheddol rai o’r prif byrth i’r sir ac i’r aneddiadau mwyaf. Nod y gwelliannau amgylcheddol yw gwella’r dirwedd neu’r strwythur presennol a rhoi croeso arbennig i drigolion ac ymwelwyr. Dyma rai enghreifftiau o welliannau amgylcheddol a wnaed gan y tîm Adfywio Ffisegol:

Glan yr Afon yng Nghaerfyrddin

Amcanion y cynllun hwn oedd gwella golwg ffisegol y rhan hon o lan yr afon yng nghyffiniau’r llithrfa a’r hen ganolfan dreftadaeth, yn ogystal â gwella’r mynediad i lan yr afon ac i Afon Tywi ei hun.  Cyflawnwyd hyn drwy wella’r mynediad gan gerbydau i'r llithrfa a chreu llwybr cerdded gwell ar lan yr afon. Fel rhan o’r prosiect lluniwyd tri cherflun ar ffurf eogiaid. Mae'r eogiaid yn cynrychioli cysylltiadau hanesyddol a balch y dref ag Afon Tywi ac â physgota cwrwgl. Y llystyfiant a ddefnyddiwyd fel rhan o gerfluniau’r eogiaid oedd Bywlys, a dim ond am flwyddyn roedd angen ei ddyfrhau, heb unrhyw waith cynnal a chadw wedi hynny. Hefyd roedd gwaith tirlunio meddal a chaled yn rhan o’r prosiect, a rheiliau addurnol ochr yn ochr â'r llwybr ar lan yr afon. Fel rhan o'r prosiect cafodd rhaglen ei chynnwys ar gyfer ymdrin â Chanclwm Japan, a oedd wedi lledaenu ar hyd glan yr afon. Ariannwyd y prosiect gan grantiau Trefi Taclus a Gwella Amgylcheddol Llywodraeth Cymru, a chan Gyngor Sir Caerfyrddin.


Stryd Marged, Rhydaman
Amcan y cynllun hwn oedd gwneud gwelliannau i’r amgylchedd ac i’r priffyrdd er mwyn gwella'r gyffordd a symudiad traffig i'r maes parcio oddi ar Stryd Marged yn Rhydaman.
Mae’r ffordd mae’r gwelliannau wedi eu dylunio yn adlewyrchu'r defnydd traddodiadol o waliau yn y dref i bennu ardaloedd ac eiddo. Defnyddiwyd deunyddiau lleol lle bynnag roedd yn bosibl, gan gynnwys cerrig o chwarel leol.
Cafodd y prosiect ei ariannu gan Grant Gwella Amgylcheddol Llywodraeth Cymru a chan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Porth Rhydaman
Bwriad cynllun Porth Rhydaman oedd creu ymdeimlad o hunaniaeth a denu ymwelwyr i ganol y dref. Lluniwyd tri cherflun metel o faeddod gwyllt a’u gosod ar ffiniau’r dre, ynghyd â goleuadau newydd a gwell arwyddion, ac fe wnaed gwaith tirlunio yn yr ardal. Mae'r baeddod hyn yn deyrnged i chwedl y Twrch Trwyth - a gafodd ei hela gan y Brenin Arthur a'i farchogion trwy ganolbarth Cymru.
Cafodd y prosiect ei ariannu gan Grant Gwella Amgylcheddol Llywodraeth Cymru a chan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Tudalen wedi ei diweddaru ar 11/8/2011
 
Manylion Cysylltu
 


Rhif ffôn: 01267 234567
Galw Sir Gâr - Carmarthenshire Direct