English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Cymorth i Fusnesau ynghylch Caffael 
engaging-business

Fel Awdurdod, rydym yn gwerthfawrogi ein cyflenwyr presennol a'n cyflenwyr posibl, gan gydnabod bod busnes yn ymwneud â phobl - siarad â nhw, gwrando arnynt a'u deall a gweithredu yn ôl yr hyn maen nhw'n ei ddweud.

Rydym bob amser yn ceisio cael y gwerth gorau posibl am yr arian i'n trethdalwyr, ynghyd â gweithredu mewn modd agored, eglur ac anwahaniaethol. Nid yw hyn yn golygu ein bod yn prynu yn ôl y pris yn unig - mae ansawdd bob amser yn bwysig.

Rydym yn annog pob math o fusnesau i wneud cais am ein gwaith ond rydym yn deall bod y syniad o dendro am waith gyda chorff mawr fel Cyngor Sir Caerfyrddin yn gallu codi ofn ar gyflenwyr weithiau.

Rydym wedi cymryd camau cadarnhaol ac ymarferol i helpu i roi sylw i hyn. Rydym wedi cynhyrchu canllawiau dwyieithog ynghylch caffael fel a ganlyn:

Pecyn Gwybodaeth am Gaffael

• Beth yw Caffael
• Cyflwyniad i Gaffael yng Nghyngor Sir Caerfyrddin
• Ymrwymiad Cyngor Sir Caerfyrddin i Fentrau Bach a Chanolig eu Maint, Cyrff Trydydd Sector a Grwpiau Lleiafrifol lleol
• Manylion am Gaffael
• Sut rydym yn Prynu
• Cael gwybod am Gontractau'r Cyngor
• Dod â phrynwyr a gwerthwyr posibl ynghyd

Canllaw ynghylch Sut mae Tendro

• Cwestiynau sy'n Codi'n Aml…...ac Atebion
• Gair i gall ynghylch Tendro
• Terminoleg Caffael

Cymorthfeydd Caffael

• Pwrpas
• Trefn
• Cymorthfeydd Caffael Cyffredinol
• Cymorthfeydd Caffael ar gyfer Sectorau Penodol
• Hysbysebu Cymorthfeydd Caffael

Yn ystod y 3 blynedd diwethaf, rydym wedi cwrdd â thros 1500 o Fentrau Bach a Chanolig eu Maint, Cyrff Trydydd Sector a Grwpiau Lleiafrifol drwy Gymorthfeydd Caffael, Diwrnodau Cwrdd â'r Prynwr a digwyddiadau eraill sy'n rhoi cyfle i gysylltu â chyflenwyr posibl o bob sector a maint.

Mae llwyddiant y fenter Cymorthfeydd Caffael wedi datblygu i gynnwys Cymorthfeydd Caffael ar gyfer Sectorau Penodol sy'n cael eu trefnu'n benodol ar gyfer contractau a fydd yn cael eu hysbysebu mewn oddeutu 12/18 mis. Y nod yw bod y rhain yn rhoi cipolwg i gyflenwyr posibl ar yr hyn sy'n ofynnol gan y Cyngor, ynghyd â rhoi cyfle i fusnesau rannu gwybodaeth a syniadau a all helpu i ddatblygu manyleb y tendr. Yn y pen draw, gall hyn helpu'r Cyngor i gyflwyno eu contractau mewn modd priodol a deallus.

Ein nod yw parhau i ddatblygu cysyniad Cymorthfeydd Caffael a mabwysiadu mentrau newydd eraill sy'n rhoi cyfle inni gysylltu â chyflenwyr megis Gweithdai Sut mae Tendro, yn ogystal â hyfforddi gweithwyr y Cyngor i gydnabod manteision posibl masnachu gyda'r fath sefydliadau.

Rydym yn cynghori busnesau i edrych ar ein gwefan (www.sirgar.gov.uk) ynghyd â gwefan Gwerthwch i Gymru (www.sell2wales.co.uk) er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am Gymorthfeydd Caffael a digwyddiadau eraill a gynhelir a fydd yn rhoi cyfle i gyflenwyr fasnachu gyda'r Cyngor.

Kim Baker
Ffon: 01267 246241
Ebost: Kbaker@sirgar.gov.uk  

Tudalen wedi ei diweddaru ar 16/5/2013
 
Manylion Cysylltu
 
Kim Baker
Ffon: 01267 246241
Ebost: Kbaker@sirgar.gov.uk