English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Sut y Cyfrifir y Trethi? 

Gwerth Trethiannol

Asesir pob adeilad masnachol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio sy'n pennu'r Gwerth Trethiannol; hyn yw gwerth ei rent blynyddol ar y farchnad agored.

Mae eiddo annomestig yn cael ei ailbrisio bob pum mlynedd a daeth yr ailbrisio diwethaf i rym ar y 1af o Ebrill 2000. Prisir pob eiddo ar hyn o bryd yn ôl eu gwerth ar y 1af Ebrill 1998, fel bod pob eiddo yn cael eu prisio yn ôl yr un meini prawf. Yn achos eiddo cyfun sy'n rhannol ddomestig a rhannol annomestig, mae'r gwerth trethiannol yn ymwneud â'r rhan annomestig yn unig.

Mae gwerth pob eiddo y telir trethi ar eu cyfer i'ch Awdurdod wedi'u nodi yn eich rhestr trethu lleol, y gellir archwilio copi ohono yn Swyddfa'r Cyngor neu yn eich Swyddfa Brisio leol.


Lluosydd Trethiannol TAC

Bob blwyddyn mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn pennu treth sydd, o'i luosi â'r gwerth trethiannol, yn rhoi'r bil treth blynyddol ar gyfer eiddo. Yr un yw'r lluosydd i bob Awdurdod yng Nghymru, ac ni all y lluosydd hwn godi mwy na chyfradd y cynnydd yn y mynegrif prisiau adwerthol, ac eithrio mewn blwyddyn ailbrisio.

Am 2015/16 y lluosydd yw £0.482

Bydd y bil treth terfynol yn agored i nifer o newidiadau yn dibynnu ar amgylchiadau neu leoliad y busnes a'r amrywiad rhwng yr hen werth trethiannol a'r gwerth trethiannol newydd.

 


Tudalen wedi ei diweddaru ar 19/3/2015