English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 28/3/2014
Ffermydd y sir, tir agored a thir pori 

Ffermydd y Cyngor Sir

Mae Ystad Wledig Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnwys 27 daliad “ag offer” sy'n gyfanswm o 2,513 erw; mae 55% yn unedau llaeth i un dyn a'r 45% arall yn unedau eidion a defaid (nid gwartheg godro). Mae'r eiddo mewn grwpiau gweddol gyfleus mewn 4 prif ardal sef Llangadog (5), Llanarthne (4), Lacharn (4) a Sanclêr (5+1) ac mae'r 8 arall ar wasgar yn y Sir.

Daliadau tir gwag / Tenantiaethau Amaethyddol

Mae 15 darn tir ger Sanclêr, Llansteffan, Llanymddyfri, Llanddowror, Llangeler,  Pen-boyr, Pen-bre, Cydweli, Pontyberem, Pwll a'r Lanelli sef cyfanswm o ryw 772 erw. Nid yw'r rhain yn cynnwys tai nac adeiladau ac fe'u gosodir yn bennaf i helpu ffermydd eraill i ehangu eu busnesau.

Tenantiaethau Pori

Mae oddeutu 196 erw o dir anweithredol yn cael ei osod yn y tymor byr ar ffurf trwyddedau pori a hynny mewn oddeutu 38 man ledled y Sir. Mae'r mwyafrif yn ardaloedd Caerfyrddin/Llanelli/Dyffryn Aman ac yn gyffredinol, glaswelltir o ansawdd gwael ydynt sy'n bennaf yn addas i geffylau.

Hawliau Pysgota

Mae hawliau pysgota mewn 2 le ar Afon Taf ac mewn un lle ar Afon Tywi lle gosodir darnau i glybiau lleol sy’n pysgota â gwialen.

Coetiroedd

Yn ogystal, mae'r ystad yn cynnwys oddeutu 100 erw o goetir cymysg ac mae'r prif ddarnau yn Llangadog, Llanarthne a Lacharn.

 
Manylion Cysyllt
 
Dorian Davies 01267 246249
DDavies@sirgar.gov