English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 09/5/2013
Gosod Posteri'n Anghyfreithlon 

Beth yw gosod posteri'n anghyfreithlon?

Mae gosod posteri'n anghyfreithlon yn cynnwys arddangos arwyddion, posteri a sticeri hysbysebu heb ganiatâd mewn mannau cyhoeddus. Yn aml maent yn cael eu gosod ar y briffordd, er enghraifft ar bolion lampau, rheiliau, pontydd, arwyddion ffyrdd a chelfi stryd eraill. Mae'r Cyngor wedi llunio polisi ynghylch gosod posteri'n anghyfreithlon i ddangos sut mae'n bwriadu rheoli defnydd y briffordd gyhoeddus a mannau eraill ar gyfer arddangos arwyddion a phosteri dros dro.

Pam mae'n broblem?

Mae'n ddyletswydd statudol ar y Cyngor i gadw'n sir yn lân. Mae gosod posteri'n anghyfreithlon yn gwneud i ardal edrych yn anniben ac os nad ydynt yn cael eu tynnu i lawr maent yn pydru'n araf, sy'n golygu eu bod yn edrych yn fwy diolwg ac yn achosi sbwriel. Maent hefyd yn gallu tynnu sylw gyrwyr gan achosi gwrthdrawiadau ar y ffyrdd; heb sôn am y baich ychwanegol ar gyllideb y Cyngor. Yn ogystal, mae'r busnesau dan sylw yn cael mantais annheg ar eu cystadleuwyr sy'n cydymffurfio â'r gyfraith gan nad ydynt yn talu am le hysbysebu.

Beth mae'r Cyngor yn ei wneud ynghylch y mater?

Nid yw'r Cyngor am i bosteri gael eu gosod yn anghyfreithlon ar ei briffyrdd nac yn ei fannau cyhoeddus. Bydd unrhyw arwyddion sy'n cael eu gosod heb ganiatâd ar y priffyrdd ac mewn mannau cyhoeddus eraill yn cael eu gwaredu. Gallai pobl sy'n cael eu dal yn gosod posteri'n anghyfreithlon dderbyn hysbysiad cosb benodedig o £75 neu fel arall gallent gael eu herlyn yn y llys am y drosedd neu'r troseddau dan sylw a chael dirwy o hyd at £2500.

Yr Eithriadau

Gellir caniatáu i grwpiau cymunedol, elusennau cofrestredig a sefydliadau di-elw hysbysebu ar y briffordd gyhoeddus am gyfnod cyfyngedig yn unig, yn amodol ar rai telerau ac amodau a nodir isod:

Mae'n rhaid cydymffurfio â'r canlynol wrth osod arwyddion/posteri/baneri ar ein ffyrdd:

• Hysbysu'r Rheolwr Gwaith Stryd (gan gynnwys ceisiadau gan adrannau mewnol), a fydd yn rhoi gwybod i'r tîm/staff swyddfa ranbarthol Gorfodi Materion Amgylcheddol. Yn ogystal, gellir rhoi gwybod am ddigwyddiadau drwy adain Marchnata a Thwristiaeth y Cyngor.
• Bod o leiaf 2.1 fetr yn uwch nag unrhyw droedffordd neu lwybr troed.
• Bod o leiaf 0.45 metr o ymyl y ffordd gerbydau.
• Bod o ansawdd derbyniol.
• Cael eu gosod am hyd at 14 diwrnod yn unig cyn digwyddiad.
• Bod yn llai na thair milltir o fan cynnal y digwyddiad.
• Yn gyffredinol, cael eu gwaredu dri diwrnod ar ôl y digwyddiad.

Ni ddylai posteri:

• Hyrwyddo busnes neu weithgarwch busnes.
• Peri tramgwydd.
• Bod yn berygl i gerbydau neu gerddwyr oherwydd eu safle neu eu lleoliad.
• Achosi difrod i gelfi stryd ac ati (e.e. arwyddion stryd).
• Cael eu gosod ar bolion lampau heb ganiatâd penodol Peiriannydd Goleuadau'r Cyngor. Pan geir y fath ganiatâd, ni ddylai arwyddion fod yn fwy na 50cm o led na 60cm o ddyfnder.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y polisi ynghylch gosod posteri'n anghyfreithlon neu os bydd gennych unrhyw bryderon am y mater hwn yn eich ardal chi cysylltwch â Galw Sir Gâr drwy ffonio 01267 234567 neu anfon e-bost at direct@sirgar.gov.uk

 
Manylion Cysyllt
 
\carms direct

Carmarthenshire Direct
Tel : 01267 234567
Email: direct@carmarthenhsire.gov.uk