English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Budd-daliadau Tai a Budd-daliadau Treth y Cyngor  

 Reduce your Council Tax Bill

Os ydych ar incwm isel ac yn talu rhent neu Dreth y Cyngor, efallai y gallwch gael help i dalu eich costau.

Budd-dal Tai

Mae'r Budd-dal Tai yn helpu i dalu eich rhent.

Mae hyn yn cynnwys rhai preswylfeydd a osodir yn breifat a phreswylfeydd Cymdeithasau Tai. Gallwch gael y taliad ar ffurf siec neu BACS. Y Lwfans Rhent y gelwir hyn.

Os ydych yn denant i'r Cyngor, mae'n cael ei dynnu o'ch rhent.                Ad-daliad rhent y gelwir hyn.

Lwfans Tai Lleol

Math newydd o Fudd-dâl Tai yw'r Lwfans Tai Lleol, ac mae ar gyfer tenantiaid ar incwm isel sy'n byw mewn llety sy'n cael ei rentu'n breifat.

 Nid yw’n cymryd lle'r Budd-dal Tai. Mae'n defnyddio lwfans cyfradd benodedig sy’n seiliedig ar nifer y bobl sy'n byw gyda'r tenant a'r ardal lle mae'n rhentu preswylfa i bennu faint o fudd-dâl y bydd yn ei dderbyn.

 Mae'n cael ei dalu'n uniongyrchol i'r tenant, drwy BACS os oes modd. .

Budd-dal Treth y Cyngor

Gostyngiad ar y bil Treth y Cyngor sydd i'w dalu ar gyfer eich cartref yw'r Budd-dal Treth y Cyngor. Yr un fath ag ad-daliadau rhent, mae hwn yn cael ei dynnu o'r bil Treth y Cyngor.

Nod yr Ad-daliad Ail Oedolyn yw gwneud iawn am y gostyngiad unig breswylydd a gollir gan yr un sy'n talu Treth y Cyngor pan fydd person arall sydd ag incwm isel yn byw yn y cartref.

Gan fod prawf modd ar gyfer y ddau fudd-dal hyn, bydd angen ichi ddarparu eich manylion llawn a phrawf o'ch incwm, eich budd-daliadau a'ch cynilion er mwyn i'r cyngor allu pennu’n union beth y mae gennych hawl i'w gael.

Yn ogystal, bydd angen ichi ddarparu gwybodaeth am eich teulu ac eraill sy'n byw gyda chi gan y bydd hyn hefyd yn effeithio ar faint o fudd-dal y gallwch ei hawlio.

 Newid mewn Amgylchiadau

Rhaid ichi roi gwybod i'r Cyngor yn syth pan fydd eich amgylchiadau personol yn newid mewn modd a all effeithio ar eich budd-dal. Rhaid ichi wneud hyn cyn pen mis ar ôl i'r newid ddigwydd. Mae'r canlynol yn enghreifftiau o newid:

  • Unrhyw newid yn eich incwm neu'ch cyfalaf chi neu eich partner. 
  • Pan fydd unrhyw un sy'n byw gyda chi yn cyrraedd 18 oed neu os bydd unrhyw newid yn amgylchiadau personol, incwm neu gyfalaf unrhyw un sy'n byw gyda chi sy'n 18 oed neu'n hŷn.
  • Pan fydd unrhyw un yn symud i'ch preswylfa neu ohoni, dros dro neu yn barhaol.
  • Unrhyw newid yn amgylchiadau eich tenantiaeth.
  • Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai a Budd-dal Treth y Cyngor, sylwch ei bod yn dal yn angenrheidiol ichi roi gwybod i'r Cyngor ar wahân, hyd yn oed os ydych wedi rhoi gwybod i'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Mae’n drosedd rhoi gwybodaeth anwir neu beidio â datgan eich amgylchiadau cywir a gallwch gael eich erlyn.

Canllaw yn unig yw'r wybodaeth hon ac ni fwriedir i’r canllaw grynhoi'r Ddeddfwriaeth Budd-daliadau yn ei chyfanrwydd. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch yn uniongyrchol â'r Adain Fudd-daliadau.

Tudalen wedi ei diweddaru ar 24/10/2014
 
Manylion Cysylltu
 
Budd-daliadau Tai a Budd-daliadau Treth y Cyngor

Ty Elwyn
Town Hall Square
Llanelli
SA15 3AP

Ffon: 01554 742100
Ffacs: 01554 74227