English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Cyfansoddiad y Cyngor 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno ar gyfansoddiad newydd sy’n cyflwyno sut mae’r Cyngor yn gweithredu, sut y gwneir penderfyniadau,a’r gweithdrefnau a ddilynir i sicrhau bod y rhain yn effeithiol, yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol.

Mae rhai o’r prosesau hyn yn ofynnol gan y gyfraith, tra bo eraill yn fater i’r Cyngor eu dewis. Rhennir y Cyfansoddiad i 15 o erthyglau sy’n cyflwyno’r rheolau sylfaenol sy’n llywio busnes y Cyngor. Darperir gweithdrefnau a chodau ymarfer mwy manwl mewn rheolau a phrotocolau ar wahân ar ddiwedd y ddogfen.


RHAN 1. CRYNODEB AC ESBONIAD

Crynodeb ac Esboniad (57kb)


RHAN 2. ERTHYGLAU'R CYFANSODDIAD

Erthygl 1  Y Cyfansoddiad (27kb)

Erthygl 2  Aelodau’r Cyngor (39kb)

Erthygl 3  Dinasyddion a’r Cyngor (24kb)

Erthygl 4  Y Cyngor Llawn (49kb)

Erthygl 5  Cadeirio’r Cyngor (16kb)

Erthygl 6  Pwyllgorau Craffu (61kb)

Erthygl 7  Y Bwrdd Gweithredol (62kb)

Erthygl 8  Pwyllgorau Rheoleiddio (14kb)

Erthygl 9  Y Pwyllgor Safonau (37kb)

Erthygl 10 Trefniadau ar y Cyd (23kb)

Erthygl 11 Swyddogion (35kb)

Erthygl 12 Gwneud penderfyniadau (18kb)

Erthygl 13 Cyllid, Contractau a Materion Cyfreithiol (13kb)

Erthygl 14 Adolygu a Diwygio’r Cyfansoddiad (13kb)

Erthygl 15 Atal Dehongli a Chyhoeddi’r Cyfansoddiad (15kb)


ATODLEN 1

Disgrifiad o’r Trefniadau Gweithredol (12kb)


RHAN 3. SWYDDOGAETHAU/DIRPRWYO

1. Cyfrifoldeb am Swyddogaethau (280kb)

2. Cynllun Cyffredinol Dirprwyo i Swyddogion (341kb)


RHAN 4. RHEOLAU GWEITHDREFN

1. Rheolau Gweithdrefn y Cyngor (129kb)

2. Rheolau Gweithdrefn Mynediad at Wybodaeth (71kb)

3. Rheolau Gweithdrefn y Gyllideb a’r Fframwaith Polisi (61kb)

4. Rheolau Gweithdrefn y Bwrdd Gweithredol (39kb)

5. Rheolau Gweithdrefn Craffu (43kb)

6. Rheolau Gweithdrefn Ariannol (199kb)

7. Rheolau o ran Gweithdrefnau Contractau (96kb)

8. Rheolau o ran Gweithdrefnau Cyflogi Swyddogion (46kb)


RHAN 5. CODAU A PHROTOCOLAU

1. Côd Ymddygiad ar gyfer Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig (34kb)

2. Côd Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion mewn perthynas â Materion Cynllunio (46kb)

3. Protocol mewn perthynas â Sylwadau i'r Cyngor Sir ynghylch Ceisiadau Cynllunio (29kb)

4. Côd Ymddygiad ar gyfer Swyddogion (55kb)

5. Protocol ar gyfer Perthynas Aelodau/ Swyddogion (71kb)

6. Protocol ar gyfer Cysylltiadau gydag Aelodau Etholedig (47kb)

7. Cynllawiau ar Atgyfeiriadau Trosedd ac Anhrefn Lleol (53kb)

8. Craffu ar y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (40kb)


6.1 CYNLLUN LWFANSAU CYNGHORWYR AC AELODAU CYFETHOLEDIG

Cynllun Lwfansau Aelodau (94kb)


6.2 STRWYTHURAU RHEOLAETH

Atodiad 1: Strwythur Rheolaeth Wleidyddol (41kb)

Atodiad 2: Strwythur Rheolaeth Gyfundrefnol (19kb)


7. ENWAU A CHYFEIRIADAU'R CYNGHORWYR

Enwau a Chyfeiriadau’r Cynghorwyr (48kb)


8. CYFANSODDIAD DWYIEITHOG

Aelodaeth y Bwrdd Gweithredol a Phwyllgorau (449kb)

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 14/3/2014