English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Cofrestru i Bleidleisio 

I bleidleisio, mae'n rhaid i'ch enw fod ar y gofrestr etholiadol. Mae'r manteision eraill y mae hyn yn ei gynnig yn cynnwys gwella eich siawns o gael credyd neu forgais. Mae pawb yn gyfrifol am gofrestru eu hunain.

 

I gofrestru i bleidleisio, ewch i www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio. Bydd angen ichi gael eich Rhif Yswiriant Gwladol wrth law.

 

I bleidleisio yn yr etholiad ddydd Iau 7 Mai, mae'n rhaid ichi gofrestru erbyn dydd Llun 20 Ebrill.

 

Os ydych yn aelod o luoedd arfog Prydain, yn byw dramor, yn fyfyriwr, heb gyfeiriad sefydlog neu os ydych yn ansicr a ydych yn gymwys i gofrestru, edrychwch ar wefan Fy Mhleidlais i.


 

Fel pob awdurdod lleol mae gennym ddwy gofrestr sef y gofrestr etholiadol a'r gofrestr agored (a arferai gael ei galw'n gofrestr olygedig).

Y Gofrestr Etholiadol

Mae'r gofrestr hon yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus ac fe'i defnyddir hefyd i alw pobl i wasanaeth rheithgor, atal a chanfod troseddau a gwirio ceisiadau am gredyd. Ni chaiff ei gwerthu i neb. Caiff asiantaethau gwirio credyd ddefnyddio'r gofrestr er mwyn gwirio enw a chyfeiriad cwsmer yn unig os yw'n gwneud cais am gredyd ac at y dibenion eraill a ganiateir gan y gyfraith.

Y gofrestr agored

Detholiad o'r gofrestr etholiadol yw hon, ond ni chaiff ei defnyddio ar gyfer etholiadau. Gall unigolion, cwmnïau neu sefydliadau brynu'r gofrestr gyfan neu ran ohoni.

Mae gan bawb yr hawl i ddewis peidio â bod yn rhan o'r gofrestr agored ac aros ar y gofrestr etholiadol. Ystyr hyn yw y byddwch yn parhau i allu pleidleisio a bydd asiantaethau gwirio credyd yn gallu gweld eich cofnod o hyd ond ni fydd y manylion sydd gennym amdanoch yn cael eu gwerthu. Os na fyddwch yn cofrestru, gall hyn effeithio ar eich gallu i gael credyd ac mae'n golygu na fyddwch yn gallu pleidleisio ac y gallech gael dirwy.

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 25/3/2015