English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Llinell Gofal 

Llinell Gofal 

"Mae uned a larwm gwddf y Llinell Gofal yn achubwr bywyd i Mam a Dad. Hefyd, mae’n rhoi sicrwydd i mi fod rhywun yno ar eu cyfer pan na alla i fod yno.”
Anrheg sy’n arwydd o’ch gofal - Llinell Gofal. Tanysgrifiad 
6 mis
£65.50
yn unig

Beth yw Llinell Gofal?

Gwasanaeth larwm personol yw Llinell Gofal ac mae’n cael ei ddarparu gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae’r larwm yn cael ei fonitro 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, pob diwrnod o’r flwyddyn, ac mae’n cynnig tawelwch meddwl llwyr i chi a’ch anwyliaid drwy wasgu botwm.

Mae’r gwasanaeth yn denu amrywiaeth eang o bobl ag anghenion gwahanol – o bobl hŷn sy’n byw ar eu pennau eu hunain o bosibl – gan eu bod yn gwybod bod help bob amser wrth law – i’r rheiny sy’n byw gyda chyflyrau meddygol, anawsterau dysgu neu broblemau symud o bosibl – gan ei fod yn eu galluogi i barhau i fyw’n annibynnol.

Hefyd, mae’n cynnig sicrwydd i aelodau o’r teulu, gan eu bod yn gwybod bod eu hanwyliaid yn gallu cael help ar unwaith, os oes arnynt ei angen.

Ydych chi’n meddwl y gallai Llinell Gofal eich helpu chi neu rywun rydych chi’n ei ‘nabod? Ffoniwch ni am sgwrs - 01558 824283 – rydym yma i gynnig cymorth a chefnogaeth.


Sut mae’n gweithio?

Mae’r larwm gwddf yn hawdd iawn i’w ddefnyddio a gellir ei wisgo o amgylch y gwddf neu’r arddwrn. Mae’n gweithio yn eich cartref ac yn yr ardd, sy’n golygu eich bod yn rhydd i fyw eich bywyd.

Drwy wasgu’r botwm coch ar eich larwm gwddf, gallwch gysylltu â’n canolfan alwadau benodedig 24 awr y dydd. Felly, os bydd argyfwng neu os byddwch yn cwympo, rydych yn sicr o gael help yn gyflym.


Ffeithiau Sydyn

HAWDD i'w defnyddio
Gallwch alw am help ar unrhyw adeg o’r dydd, unrhyw ddiwrnod o’r flwyddyn, drwy wasgu’r botwm coch

SYML i’w gosod
Gallwn osod eich Llinell Gofal mewn un ymweliad; fel arfer, ychydig ddiwrnodau ar ôl ichi ddweud wrthym fod arnoch ei hangen

GWERTH am arian
Gallwch gael tawelwch meddwl llwyr am gyn lleied â 36c y dydd, sy’n cynnig gwerth ardderchog am arian


A fyddai Llinell Gofal yn addas i mi?

Mae ein gwasanaeth diffwdan yn addas i bawb! Nid yw wedi’i gyfyngu i bobl hŷn neu bobl anabl a gallwch wisgo eich larwm argyfwng personol bob amser.

Os ydych chi a’ch teulu eisiau tawelwch meddwl, gan wybod bod help ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, mae Llinell Gofal yn addas i chi.


Sut i wneud cais am larwm

Mae’n hawdd gwneud cais am larwm. Y cyfan mae’n rhaid ichi ei wneud yw cysylltu â Llinell Gofal drwy ffonio 01558 824283. Gallwn eich helpu i gwblhau eich cais hawdd.


Ein haddewid i chi

Isod, mae’r safonau gwasanaeth y gallwch eu disgwyl gennym os byddwch yn dewis cael larwm Llinell Gofal.
Rydym yn addo:

  • Galw am gymorth brys os bydd arnoch ei angen
  • Bod ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, pob diwrnod o’r flwyddyn
  • Dangos ichi sut i ddefnyddio Llinell Gofal
  • Sicrhau eich bod yn fodlon â’r gwaith gosod a’ch bod yn deall sut i ddefnyddio’r gwasanaeth

*Rydym yn aelod o Gymdeithas y Gwasanaethau Teleofal, sef mudiad sy’n hybu arferion da mewn canolfannau derbyn larymau. Hefyd, rydym yn dilyn y safonau a argymhellir ganddynt.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch Llinell Gofal, cysylltwch â’r tîm yn ystod y dydd neu’r nos drwy ffonio 01558 824283 neu anfon neges e-bost at careline@sirgar.gov.uk.

*Noder, rydym yn recordio’r holl alwadau i’r Llinell Gofal yn rhan o’n hymrwymiad i hyfforddiant a darparu gwasanaeth o ansawdd uchel.


Lawrlwytho Adroddiad Blynnyddol Linell Gofal 2012/13


Cliciwch yma i gael tawelwch meddwl i’r teulu

Cliciwch yma i barhau i fyw yn annibynnol

Cliciwch yma i gael cymorth mewn argyfwng 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Tudalen wedi ei diweddaru ar 27/9/2013