English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 07/4/2014
Y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol 

O dan Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 mae dyletswydd gyfreithiol ar bob Awdurdod Lleol i weithio gyda'r heddlu a phartneriaid eraill i sefydlu Partneriaethau Diogelwch Cymunedol i fynd i'r afael â phroblemau trosedd ac anhrefn yn eu hardaloedd. 

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Gaerfyrddin

 community safety partnership website

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Gaerfyrddin yn cael ei chadeirio gan Brif Weithredwr y Cyngor ac mae’n cynnwys uwch aelodau Heddlu Dyfed-Powys ac Awdurdod yr Heddlu, Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru,  Gwasanaeth Prawf Dyfed-Powys, a'r Timau Troseddau Ieuenctid, a Bwrdd Iechyd Lleol Sir Gaerfyrddin.

Ffurfiwyd y Bartneriaeth er mwyn gwneud Sir Gaerfyrddin yn lle mwy diogel fyth i fyw, gweithio ac ymweld â hi.

Blaenoriaethau allweddol y Bartneriaeth yw mynd i'r afael â’r canlynol:

  • Ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ofn troseddau
  • Camddefnyddio sylweddau
  • Cam-drin domestig
  • Byrgleriaeth
  • Troseddau treisgar / sy'n gysylltiedig ag alcohol
  • Troseddau cerbydau
  • Diogelwch ar y ffordd