English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Camddefnyddio Sylweddau  

Mae gan Gymru ei strategaeth ei hun ar gamddefnyddio sylweddau, Delio â Chamddefnyddio Sylweddau yng Nghymru: y dull partneriaeth,  a lansiwyd ym mis Mai 2000. Mae'n ymwneud â chyffuriau anghyfreithlon, alcohol, meddyginiaethau dros y cownter a meddyginiaeth presgripsiwn yn unig a sylweddau anweddol.

Ers 1 Ebrill 2003, y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol sy’n gyfrifol am  gynllunio a gweithredu camau i fynd i'r afael â chamddefnyddio sylweddau. Yng Nghynllun Gweithredu Camddefnyddio Sylweddau Sir Gaerfyrddin 2005-2008 nodir y prif broblemau camddefnyddio sylweddau a’r camau i'w cymryd i fynd i'r afael â'r materion hynny.  I weld y Cynllun Gweithredu llawn, cliciwch ar y ddolen isod:

Cynllun Gweithredu Camddefnyddio Sylweddau Sir Gaerfyrddin

Mae'r Cynllun Gweithredu yn ffynhonnell o wybodaeth ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau, cynllunwyr, comisiynwyr a darparwyr gwasanaethau. Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn gweithio'n agos gydag asiantaethau sy’n bartneriaid iddo ar draws y sir i ddarparu a datblygu gwasanaethau i helpu unrhyw unigolion a'u teuluoedd sy'n wynebu anawsterau a achosir gan gamddefnyddio cyffuriau a/neu alcohol.

Mae'r meysydd canlynol wedi'u nodi fel blaenoriaethau ar gyfer y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol dros y 3 blynedd nesaf:

 • Gostyngiad yn y lefelau o gamddefnyddio sylweddau o bob math
 • Cynnydd yn argaeledd gwasanaethau i bobl sy'n dymuno delio â phroblem camddefnyddio sylweddau sydd ganddynt
 • Darparu gwasanaethau y profwyd eu bod yn effeithiol, ac sy’n ymatebol i anghenion newidiol a’r galw amdanynt
 • Lleihau troseddau sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau
 • Helpu plant a phobl ifanc i beidio ag ymwneud â chamddefnyddio sylweddau, a delio ag unrhyw effaith a gaiff hynny ar eu teuluoedd a'u ffrindiau
 • Sicrhau effaith gadarnhaol ar iechyd a lles cymdeithasol pobl Sir Gaerfyrddin trwy leihau camddefnyddio sylweddau
 • Sicrhau y bydd ardaloedd trefol a gwledig Sir Gaerfyrddin yn cael eu trin yn gyfartal yn unol â’r angen a fesurwyd am wasanaethau

Mae gwybodaeth a gasglwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn dangos yr ystadegau canlynol ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Mewn cyfnod nodweddiadol o 3 mis, roedd 262 atgyfeiriad newydd o gleientiaid sydd â phroblemau dibyniaeth ar sylweddau. Roedd y rhesymau am yr atgyfeiriadau fel a ganlyn:

 • 144 dibyniaeth ar alcohol
 • 38 dibyniaeth ar Heroin
 • 35 Canabis
 • 19 Amffetaminau
 • 1 Cocên
 • 4 Crac Cocên
 • 21 Arall [gan gynnwys meddyginiaeth bresgripsiwn]

Gall unrhyw un sydd am gymorth gyda phroblemau camddefnyddio sylweddau gysylltu â'u meddyg teulu lleol i gael eu hatgyfeirio i’r asiantaeth briodol. 

Fel arall, gellir cael cyngor a chymorth drwy ofyn i'r asiantaethau canlynol sy'n cynnig cymorth a chefnogaeth i bobl sy'n dioddef o broblemau cyffuriau ac alcohol. 

Mae pob un o'r gwasanaethau a restrir isod ar gael am ddim ac yn gyfrinachol.

Alcoholics Anonymous Llinell gymorth 24 awr - 0845 7697555
I gael rhestr o gyfarfodydd yn eich ardal chi

Chooselife  Family/Canolfan Galw Heibio

01554 771122
Canolfan Antioch Centre
Heol Copperworks
Llanelli
SA15 2NE
admin@chooselifecymru.com  
I gael cyngor a chymorth ar gyfer pobl sy’n camddefnyddio sylweddau a’u teuluoedd yn Llanelli

PRISM                                 

01267 231634
Forestry House
Heol y Bragdy

Caerfyrddin
SA31 1TF
support@prism-carmarthenshire.org.uk
I gael cyngor am faterion alcohol yn Sir Gaerfyrddin

SUDDS

01267 242023
Forestry House
Heol y Bragdy

Caerfyrddin
SA31 1TF
boynesmenna@aol.com
Drug and alcohol advice and support for young people under 18 years old

Cyngor a chymorth ar gyffuriau ac alcohol i bobl ifanc dan 18 oed

01267 244442
Penlan
Heol Penlan
Caerfyrddin
SA31 1DN
 Gwasanaeth cymorth cyffuriau i bobl dros 18 oed

I roi gwybodaeth am weithgareddau delio mewn cyffuriau yn eich ardal ffoniwch Uned Cudd-wybodaeth Heddlu Dyfed Powys ar 0845 330 2000. Ymdrinnir â phob gwybodaeth yn gwbl gyfrinachol ac nid oes rhaid i chi roi eich enw os nad ydych am wneud hynny. 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 10/7/2013