English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Troseddau treisgar a throseddau’n gysylltiedig ag alcohol 

Mae sawl gwahanol math o droseddau treisgar gan gynnwys ymosodiadau corfforol, lladrad ar y stryd neu 'mygio', digwyddiadau sy'n gysylltiedig ag alcohol ac ymosodiadau rhywiol.

Mae troseddau treisgar yn Sir Gaerfyrddin yn isel, ac yn 2005-2006, roedd 2,926 o droseddau treisgar. Mae hyn yn ostyngiad o 10% o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Felly, mae'r siawns y byddwch chi neu aelod o'ch teulu yn dioddef trosedd dreisgar hefyd yn isel iawn. Mae troseddau treisgar gan ddieithriaid mewn mannau cyhoeddus yn dal yn brin iawn ac yn cyfrif am ran fach iawn o’r troseddau a gofnodir.

Fodd bynnag, dylech barhau i fod yn wyliadwrus er mwyn gwneud pob ymdrech bosib i leihau'r risg o ddioddef trosedd dreisgar.

Diogelwch personol

Gallwch wneud eich hun yn llai tebygol o ddioddef trosedd dreisgar drwy fod yn ofalus ac aros yn effro i’r hyn sydd o'ch cwmpas. Synnwyr cyffredin yw llawer o’r awgrymiadau isod, ac efallai’n bethau yr ydych eisoes yn eu gwneud.

 • Byddwch fwyaf diogel mewn mannau golau a phrysur, wedi'u goleuo'n dda
 • Ceisiwch edrych ac ymddwyn yn hyderus - fel petaech yn gwybod ble’r rydych yn mynd a cherddwch yn dalog
 • Efallai yr hoffech roi pethau gwerthfawr mewn mannau gwahanol ar eich corff. Er enghraifft, gallech gadw’ch ffôn yn eich bag, allweddi eich tŷ ym mhoced eich trowsus a’ch arian yn eich siaced
 • Os bydd rhywun yn ceisio cymryd rhywbeth oddi wrthych gallai fod yn well gadael iddynt ei gymryd, yn hytrach na brwydro amdano ac efallai cael eich anafu.
 • Gallwch ddefnyddio grym rhesymol wrth amddiffyn eich hun. Caniateir i chi ddiogelu eich hun gyda rhywbeth yr ydych yn ei gario (ee bag neu allweddi), ond chewch chi ddim cario arf o unrhyw fath.
 • Os ydych yn penderfynu amddiffyn eich hun cofiwch y gallai’ch ymosodwr fod yn gryfach na chi, neu y gallai gymryd yr hyn yr ydych yn ei ddefnyddio i amddiffyn eich hun i’w ddefnyddio yn eich erbyn chi. Yn aml iawn mae'n well rhedeg i ffwrdd a gweiddi’n uchel.
 • Gwaeddwch ‘tân!’ yn hytrach na ‘help’ - gall hynny weithio’n well.
 • Os ydych yn defnyddio cadair olwyn, cadwch bethau wrth eich ochr yn hytrach nag ar gefn y gadair.
 • Ceisiwch beidio â’i gwneud yn amlwg eich bod yn cario pethau gwerthfawr.

Trais sy’n gysylltiedig ag alcohol

Mae llawer o droseddau treisgar yn gysylltiedig ag alcohol. Gall meddwdod arwain yn aml at anhrefn a thrais. Er mwyn osgoi dioddef trais sy'n gysylltiedig ag alcohol ystyriwch yr awgrymiadau canlynol:

 • Ar noson allan yfwch yn synhwyrol bob amser. Mwynhewch eich hun ond byddwch yn ofalus rhag ei gorwneud hi.
 • Cadwch lygad barcud ar eich diod bob amser. Peidiwch fyth â gadael eich diod rhag i rywun ei 'sbeicio'.
 • Gofalwch bob amser nad ydych ar eich pen eich hun a’ch bod gyda ffrindiau
 • Cynlluniwch daith ddiogel adref ar ôl noson allan (peidiwch fyth â cherdded adref ar eich pen eich hun)

Mae gan y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol grŵp Gweithredu ar Droseddau Treisgar a Throseddau sy’n Gysylltiedig ag Alcohol. Mae'r grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd i edrych ar y broblem ar draws Sir Gaerfyrddin, ac i drafod sut y gellir cwtogi fwy fyth ar droseddau treisgar a throseddau sy’n gysylltiedig ag alcohol yn yr ardal. 


Tudalen wedi ei diweddaru ar 07/11/2011