English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
 
 
 

 Mynediad i Wybodaeth

Etholiad Senedd Ewrop
/English/PublishingImages/EUELECTION.jpg
Cynhelir yr Etholiad Senedd Ewrop nesaf yn y DU ddydd Iau 22 Mai 2014.


Read More >>
GGD Sir Gaerfyrddin
/English/PublishingImages/FISIMAGE.jpg
Ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth Teuleoedd Sir Gaerfyrddin 01267 246555 am wybodaeth, cymorth a chyngor ynghylch gofal plant neu weithgareddau hamdden i blant.


Read More >>
Treftadaeth Sir Gaerfyrddin
/Cymraeg/PublishingImages/RDPLOGO.jpg
Os ydych yn byw neu'n gweithio yn Sir Gaerfyrddin byddem yn croesawu eich barn.


Read More >>
Ewch i'r Newyddion
/Cymraeg/PublishingImages/newyddion-home.gif
I gael y newyddion diweddaraf yn Sir Gaerfyrddin, ewch i'r Newyddion - prif ddigwyddiadau'r dydd, y cyfryngau cymdeithasol, ffeithiau, ffigurau, cymorth â'r cyfryngau a mwy


Read More >>
1 Sir Gâr!
/English/PublishingImages/1SIRGAR.jpg
Chwilio am Cyflogaeth, Prentisiaethau neu Hyfforddiant? Galw Un Sir Gâr ar 0800 9173 408 AM DDIM


Read More >>
Newyddion Diweddaraf
Cyfryngau Cymdeithasol
I gael y newyddion diweddaraf ewch i'n tudalennau Facebook a Twitter.


Read More >>

Wefan 'Y Newyddion': I gael y newyddion diweddaraf yn Sir Gaerfyrddin, ewch i wefan 'Y Newyddion' drwy fynd i newyddion.sirgar.gov.uk. Hefyd, gallwch ein dilyn ni ar Twitter:@carmscouncil a Facebook: www.facebook.com/CarmarthenshireCC

YMGYNGHORIADAU PRESENNOL:

  • Blaenraglenni Gwaith y Pwyllgorau Craffu: Mae pwyllgorau craffu’r Cyngor wrthi’n datblygu eu blaenraglenni gwaith ar gyfer 2014/15 ac maent am glywed awgrymiadau trigolion ynghylch y math o destunau y gellir eu hystyried. Am fwy o wybodaeth...
  • Adolygiad o Ddarpariaeth Blynyddoedd Cynnar Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin:Mae’r adolygiad hwn yn ceisio gwerthuso manteision ac anfanteision natur bresennol y ddarpariaeth blynyddoedd cynnar yn Sir Gaerfyrddin, a chanfod a oes modd cael hyd i gyfluniad gwell, a fydd yn sicrhau mynediad cyfartal i bob plentyn, ac yn cefnogi canlyniadau sy’n gwella i bob dysgwr.Am fwy o wybodaeth...
  • Digonolrwydd Gofal Plant: Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cynnal trydydd Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant yn ddiweddar i fesur faint o alw a darpariaeth gofal plant sydd yn lleol yn unol â Deddf Gofal Plant 2006. Am fwy o wybodaeth...
  • Ydy egwyliau byr yn effeithio arnoch chi? Hoffech chi roi eich barn? Eleni mae swyddfa’r Comisiynydd Plant yn gwneud darn allweddol o waith a fydd yn edrych ar y ddarpariaeth egwyliau byr yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth...

Llais Sir Gar       Gwyliwch gweddarllediadau o gyfarfodydd byw y Cyngor a chyfarfodydd wedi’u harchifo

 Gwasanaethau Ar-lein

Cyngor Sir Caerfyrddin yn darparu nifer o wasanaethau ar-lein sydd yn eich galluogi chi i ddelio â'r Cyngor yn gyflym ac yn effeithiol drwy'r wefan hon.

 Galw Sir Gar

Carmarthenshire Direct - a one-stop-shop which aims to make it easier for people to contact the authority

Galw Sir Gar
Ffonio 01267 234567
Neges Destun: 07892 345678

E-bost
galw@sirgar.gov.uk

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am yr Eisteddfod

Ymweld â Sir Gaerfyrddin?  Gallwch ddod o hyd i lefydd i aros a phethau i'w gwneud ar www.darganfodsirgar.com