English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 11/7/2014
Pam ddylech chi ymuno â ni? 

Rydym yn cynnig gwahanol fuddion a threfniadau gweithio i gynorthwyo gweithwyr yn eu bywyd gwaith a’u bywyd personol, yn cynnwys:

 • Cynllun hamdden sy'n cynnig disgownt i staff ar gyfer defnyddio Canolfannau Hamdden ledled y sir
 • Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol sy'n cynnig sgrinio iechyd a dull o fyw, cwnsela a chymorth arall.
 • Cynllun talebau Gofal Plant
 • Amrywiaeth o drefniadau gweithio hyblyg gan gynnwys cynllun oriau hyblyg, trefniadau absenoldeb arbennig, rhannu swydd, gweithio gartref (sy'n cael ei dreialu ar hyn o bryd)
 • Cynllun Ymddeol Hyblyg
 • Cyfleoedd Datblygu

Er ein bod yn gofyn am gymwysterau a phrofiad penodol ar gyfer rhai o'n swyddi, rydym wedi ymrwymo i roi cefnogaeth i'n gweithwyr i ddatblygu eu sgiliau.

Dyma rai o'r ffyrdd rydyn ni'n gwneud hyn:

 • Arfarniadau rheolaidd a chynlluniau datblygiad personol
 • Cyrsiau Hyfforddiant
 • E-ddysgu
 • Secondiadau
 • Prentisiaethau Modern

Amrediad Cyflog

Pay Structure

Cynllun Pensiwn

Ymuno â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) yw un o'r ffyrdd gorau o gynllunio ar gyfer eich ymddeoliad gan ei fod yn cynnwys amrywiaeth ardderchog o fuddion gan gynnwys:

 • Incwm wrth indecs sydd wedi'i warantu ac yn daladwy am eich oes arol ynddeol.
 • Aswiriant bywyd ychwanegol o'r diwrnod cyntaf - bydd grant marwolaeth di-dreth cyfwerth â thair gwaith eich cyflog pensiynadwy tybiedig yn daladwy i'ch buddiolwyr enwebedig, os byddwch yn marw a chithau'n aelod gweithredol o'r cynllun.  Yn wahanol i fathau eraill o aswiriant bywyd nid oes rhaid cael archwiliad meddygol. 
 • Budd-daliadau Goroeswyr sy'n daladwy i'ch priod, eich partner sifil cofrestredig, eich partner cyd-fyw a enwebwyd a/neu unrhyw blant cymwys yn achos eich marwolaeth
 • Dewis trosi Pensiwn yn Arian Parod Di-dreth; am bob £1 o bensiwn y byddwch yn ei ildio, cewch £12 o arian parod di-dreth (yn amodol ar rai terfynau a bennir gan Gyllid a Thollau ei Mawrhydi).
 • Gan fod y cyfraniadau'n cael eu didynnu o'ch cyflog gros rydych yn talu llai o dreth, hyd yn oed ar unrhyw gyfraniadau ychwanegol y gallech eu gwneud er mwyn ychwanegu at eich buddion.
 • Mae'r cynllun wedi'i gontractio allan o gynllun ail bensiwn y wladwriaeth ac felly bydd y cyfraniadau Yswiriant Gwladol a dalwch yn is.
 • Rydych chi'n cyfrannu o ran cyllido eich ymddeoliad a hefyd mae eich Cyflogwr yn gwneud cyfraniad sylweddol ar eich rhan a byddai'n annhebygol o wneud hynny â chynllun pensiwn personol.
 • Ni fydd unrhyw ffioedd neu gostau gweinyddol yn daladwy fel gall ddigwydd â phensiwn personol.  Yn syml, byddwch yn talu canran o'ch cyflog.
 • Dim Risg Buddsoddi gan fod y CPLlL yn gynllun budd-dal diffiniedig a reoleiddir drwy statud, felly byddwch yn derbyn lefel warantedig o bensiwn sy'n gysylltiedig â'ch cyflog terfynol wrth i chi ymddeol.
 • Ymddeoliad cynnar oherwydd salwch os byddwch yn dioddef salwch ac yn gorfod rhoi'r gorau'n barhaol i'ch gwaith (yn amodol ar archwiliad meddygol).
 • Y galli i ymddeol o 55 oed i 75 oed.
 • Dewis i gynyddu eich budd-daliadau trwy brynu pensiwn ychwanegol neu fuddsoddi mewn Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (CGY).

Gwyliau
O leiaf 26 diwrnod o wyliau yn ogystal ag 8 gŵyl banc bob blwyddyn. Mae gweithwyr rhan-amser yn cael gwyliau pro-rata.

Absenoldeb a Chyflog Cyfnod Mamolaeth
Rydym yn darparu cynllun mamolaeth estynedig i weithwyr cymwys.

Tadolaeth a Chyflog
Mae partneriaid (sy'n gymwys) yn cael cymorth adeg genedigaeth baban o ran absenoldeb a chyflog.