English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 03/2/2014
Pam ddylech chi ymuno â ni? 

Rydym yn cynnig gwahanol fuddion a threfniadau gweithio i gynorthwyo gweithwyr yn eu bywyd gwaith a’u bywyd personol, yn cynnwys:

 • Cynllun hamdden sy'n cynnig disgownt i staff ar gyfer defnyddio Canolfannau Hamdden ledled y sir
 • Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol sy'n cynnig sgrinio iechyd a dull o fyw, cwnsela a chymorth arall.
 • Cynllun talebau Gofal Plant
 • Amrywiaeth o drefniadau gweithio hyblyg gan gynnwys cynllun oriau hyblyg, trefniadau absenoldeb arbennig, rhannu swydd, gweithio gartref (sy'n cael ei dreialu ar hyn o bryd)
 • Cynllun Ymddeol Hyblyg
 • Cyfleoedd Datblygu

Er ein bod yn gofyn am gymwysterau a phrofiad penodol ar gyfer rhai o'n swyddi, rydym wedi ymrwymo i roi cefnogaeth i'n gweithwyr i ddatblygu eu sgiliau.

Dyma rai o'r ffyrdd rydyn ni'n gwneud hyn:

 • Arfarniadau rheolaidd a chynlluniau datblygiad personol
 • Cyrsiau Hyfforddiant
 • E-ddysgu
 • Secondiadau
 • Prentisiaethau Modern

Amrediad Cyflog

Pay Structure

Cynllun Pensiwn
Rydym yn un o blith nifer fechan o sectorau bellach sy'n parhau i gynnig cynllun pensiwn cyflog terfynol. Mae gweithwyr newydd yn ymuno â'r cynllun yn awtomatig (er y gallwch eithrio o'r cynllun os dymunwch).

Mae'r Cynllun yn cynnig:

 • Pensiwn Ymddeol yn seiliedig ar y cyflog terfynol
 • Cyfandaliad di-dreth adeg ymddeol
 • Sicrwydd yswiriant Marwolaeth mewn Swydd sef dwywaith y cyflog blynyddol a hynny o'r diwrnod cyntaf
 • Hyblygrwydd i dalu cyfraniadau ychwanegol er mwyn cynyddu buddion pensiwn

Gwyliau
O leiaf 26 diwrnod o wyliau yn ogystal ag 8 gŵyl banc bob blwyddyn. Mae gweithwyr rhan-amser yn cael gwyliau pro-rata.

Absenoldeb a Chyflog Cyfnod Mamolaeth
Rydym yn darparu cynllun mamolaeth estynedig i weithwyr cymwys.

Tadolaeth a Chyflog
Mae partneriaid (sy'n gymwys) yn cael cymorth adeg genedigaeth baban o ran absenoldeb a chyflog.